Kategórie
Nezaradené

Účinky práva EÚ v právnom poriadku SR

Seminár sa zameriava na aplikačné problémy v prípade konfliktu vnútroštátneho práva a práva EÚ, limity eurokonformného výkladu
Na základe riešenia prípadových štúdií budú účastníci kurzu hľadať najvhodnejšie riešenie daného problému z pohľadu zásad práva EÚ v konfrontácii s legislatívnym rámcom SR

Kategórie
Nezaradené

Nakladanie s odpadmi

Seminár sa zameriava na problematiku nakladania s odpadmi so zameraním sa najmä na nakladanie s komunálnymi odpadmi.

Kategórie
Nezaradené

Práva a povinnosti pri starostlivosti o dreviny

Seminár sa zameriava na právnu úpravu práv a povinnosti v oblasti starostlivosti o dreviny. Predmetom seminára budú:

Kategórie
Nezaradené

Právna ochrana prírody

Variabilný symbol: 1040030039 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Pramene právnej úpravy ochrany prírody v podmienkach SR. Sústava orgánov verejnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny. Územná ochrana prírody – jej formy a obmedzenia činností na chránených územiach. Druhová ochrana prírody – chránené druhy rastlín a živočíchov, nepôvodné a invázne druhy. Náhrada […]

Kategórie
Nezaradené

Pripravované zmeny v územnom plánovaní

Kurz predstavuje pripravované zmeny a nové právne inštitúty v právnej úprave územného plánovania, ktorá je v súčasnosti v procese tvorby návrhu zákona.

Kategórie
Nezaradené

Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 a jej dopady na pracovnoprávne vzťahy

Oboznámiť účastníkov kurzu s aktuálnou právnou úpravou pracovnoprávnych vzťahov a ich aplikáciou vo väzbe na vzniknuté problémy súvisiace s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2.

Kategórie
Nezaradené

Základy fungovania Slovenskej republiky ako demokratického štátu

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelený pohľad na fungovanie Slovenskej republiky ako demokratického štátu. Obsahom kurzu bude výklad o priamej i nepriamej forme demokracie.

Kategórie
Nezaradené

Vybrané politické práva v teórii a praxi

Cieľom kurzu je poskytnúť tak teoretické ako aj praktické informácie týkajúce sa uplatňovania vybraných politických práv, konkrétne zhromažďovacieho práva, združovacieho práva a volebného práva (práva byť volený).

Kategórie
Nezaradené

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu v aplikačnej praxi

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelené informácie o ústavnej úprave ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov, najmä však informácie o praktickom uplatňovaní ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Kategórie
Nezaradené

Konanie pred Ústavným súdom

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelené informácie o konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.