Domov

Kategórie obsahu

icon

Kurzy

Kurzy určené pre ľudí laikov a profesionálov so záujmom rozšíriť svoje znalosti v oblasti práva

icon

Webináre - Pripravujeme

Video obsah venovaný konkrétnym témam z oblasti práva

Aktuálna obsadenosť

Kategória Názov kurzu Počet záujemcov
Trestné právo Hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty zákona o trestej zodpovednosti právnických osôb 1
Právo informačných technológií Cezhraničné prenosy osobných údajov po rozhodnutí SDEÚ Schrems II 2
Právo informačných technológií Právo a otvorené údaje 4
Obchodné právo Start-up spoločnosti 1
Obchodné právo Správa, riadenie a kontrola v start-up spoločnostiach 2
Ústavné právo Vybrané politické práva v teórii a praxi 1
Správne právo Základné druhy žalôb v správnom súdnictve 1

O Comenius kurzoch

Comenius kurzy predstavujú novú platformu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá nadväzuje na koncept celoživotného vzdelávania, ktoré je súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy a  činnosti vysokých škôl.

 

Za účelom prehĺbenia a rozšírenia odborných vedomostí vysokoškolsky vzdelaných právnikov, ako aj absolventov iných vysokých škôl, uskutočňuje Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ďalšie vzdelávanie vo vednom odbore právo, a to vo forme Comenius kurzov.

 

Cieľom Comenius kurzov je oboznámiť účastníkov s najnovšími teoretickými poznatkami z oblasti vied o práve, rozšíriť  ich vedomosti o poznatky z niektorých  príbuzných, príp. nových vedných disciplín a prehĺbiť ich odbornú špecializáciu vo vybraných odvetviach práva.

Obľúbené kurzy

Naši lektori

Prednášajúci je docentom na Katedre finančného práva a súčasne advokát pôsobiaci v medzinárodnej advokátskej kancelárii so špecializáciou na daňové právo. V oblasti medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia má bezprostredné praktické skúsenosti a k danej téme aj publikuje vo vedeckých časopisoch.
icon
doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
Katedra finančného práva
Prednášajúci je odbornou asistentkou na Katedre finančného práva. V rámci svojej vedeckej, výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje najmä daňovému právu s akcentom na medzinárodné aspekty, ako aj ochrane finančného spotrebiteľa. Od roku 2015 pôsobila na Ministerstve financií SR, kde pôsobila na Sekcii finančného trhu, následne na Sekcii daňovej a colnej a zároveň aj ako členka rozkladovej komisie ministra financií SR.
icon
Mgr. Andrea Szakács, PhD.
Katedra finančného práva
Od počiatku svojho pôsobenia na akademickej pôde, od roku 1995, kedy nastúpila na interné doktorandské štúdium na katedru trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. sa venuje trestnému právu a v minulosti aj kriminológii a iným výberovým predmetom, ktoré súvisia s trestným právom. V rámci svojho pôsobenia sa zúčastnila viacerých študijných pobytov v zahraničí.
icon
prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
Katedra trestného práva