Kategórie
Kurzy Nezaradené Ústavné právo

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu v aplikačnej praxi

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelené informácie o ústavnej úprave ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov, najmä však informácie o praktickom uplatňovaní ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Home » Nezaradené » Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu v aplikačnej praxi

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Variabilný symbol: 1040030047

Rozsah a cena kurzu:

4 hodiny, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelené informácie o ústavnej úprave ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov, najmä však informácie o praktickom uplatňovaní ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Obsahom kurzu bude, okrem iného, výklad o povinnostiach a obmedzeniach verejných funkcionárov; sprístupňovaní informácií z tzv. majetkových priznaní verejných funkcionárov; o konaní proti verejným funkcionárom dohľadovými orgánmi či o prieskume vykonávanom Ústavným súdom.

Kurz je určený pre:

  • Široká verejnosť
  • Verejná správa

Lektor:

Mgr. Vincent Bujňák, PhD.

O lektorovi:

Dr. Bujňák je odborným asistentom na Katedre ústavného práva PF UK v Bratislave. V rámci svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje viacerým oblastiam ústavného práva, vrátane ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcií. S predmetnou problematikou má aj bohaté praktické skúsenosti. V minulosti pôsobil ako poradca predsedu Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií (2012 – 2013) a podieľal sa na vypracovaní právnej argumentácie v historicky prvých rozhodnutiach, ktorými tento dohľadový orgán uložil pokuty za porušenie čl. 4 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, pričom tieto rozhodnutia obstáli aj v konaní pred Ústavným súdom (rozhodnutia sp. zn. III. ÚS 436/2014 a I. ÚS 421/2014). Dr. Bujňák tiež samostatne vypracoval podanie a právnu argumentáciu týkajúcu sa nesprávnej interpretácie tohto ústavného zákona viacerými územnými samosprávami, ku ktorej dochádzalo v rámci sprístupňovania informácií z oznámení verejných funkcionárov. Argumentáciu Dr. Bujňáka potvrdil v roku 2017 Najvyšší súd SR, čo viedlo k zverejneniu kľúčových údajov z oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov (rozhodnutie sp. zn. 3 Sžo 267/2015).