O nás

Comenius kurzy predstavujú novú platformu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá nadväzuje na koncept celoživotného vzdelávania, ktoré je súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy a  činnosti vysokých škôl.

Za účelom prehĺbenia a rozšírenia odborných vedomostí vysokoškolsky vzdelaných právnikov, ako aj absolventov iných vysokých škôl, uskutočňuje Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ďalšie vzdelávanie vo vednom odbore právo, a to vo forme Comenius kurzov.

Cieľom Comenius kurzov je oboznámiť účastníkov s najnovšími teoretickými poznatkami z oblasti vied o práve, rozšíriť  ich vedomosti o poznatky z niektorých  príbuzných, príp. nových vedných disciplín a prehĺbiť ich odbornú špecializáciu vo vybraných odvetviach práva.

Comenius kurzy sú realizované z rôznych špecifických oblastí a sú organizované v rámci akademického roka.

Termíny kurzov nie sú stanovené, prihlášky prijímame priebežne počas akademického roka. Keď je prihlásených minimálne 10 účastníkov – kurz sa otvorí. Účastníkom kurzu oznámime termín konania na webe a  prostredníctvom e-mailu.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť aj osobitný špecializovaný kurz.