Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Pomoc v hmotnej núdzi

    Termín kurzu: Termín je možné určiť po individuálnej dohode. Rozsah a cena kurzu: 6 – 8 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Pomoc v hmotnej núdziCieľom je priblížiť systém sociálnej pomoci v prípade hmotnej núdze, najmä výpočet sumy životného minima pre tú-ktorú rodinu, t.j. posudzovanie domácnosti, príjmu a majetku a poskytovanie dávky v […]

Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Zabezpečenie rodín s nezaopatrenými deťmi.

   Termín kurzu: Termín je možné určiť po individuálnej dohode. Rozsah a cena kurzu: 6 – 8 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Cieľom je priblížiť hmotné zabezpečenie rodín najmä s malými nezaopatrenými deťmi (t.j. od narodenia do dovŕšenia 25 rokov veku) prostredníctvom systému štátnej sociálnej podpory (resp. štátnymi sociálnymi dávkami). Charakteristika systému štátnej […]

Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Hmotné zabezpečenie po dovŕšení dôchodkového veku (t.j. v starobe) a pri strate živiteľa rodiny

   Termín kurzu: Termín je možné určiť po individuálnej dohode. Rozsah a cena kurzu: 8 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Cieľom je priblížiť hmotné zabezpečenie v prípade postproduktívneho veku formou poskytovania starobného dôchodku, príp. predčasného starobného dôchodku. Základné inštitúty: osobný vymeriavací základ, osobný mzdový bod, rozhodujúce obdobie, priemerný osobný mzdový bod, aktuálna dôchodková […]

Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Hmotné zabezpečenie v prípade invalidity a pri strate živiteľa rodiny

   Termín kurzu: Termín je možné určiť po individuálnej dohode. Rozsah a cena kurzu: 8 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Cieľom je priblížiť ochranu osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska pracovného práva v prípade zamestnanca (napr. dôvody preradenia na inú vhodnú prácu, spôsoby skončenia pracovného pomeru – dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru, […]

Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Hmotné zabezpečenie tehotných žien a matiek v čase tehotenstva a    materstva

   Termín kurzu: Termín je možné určiť po individuálnej dohode. Rozsah a cena kurzu: 6 – 8 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Cieľom je priblížiť poskytovanie dávok nemocenského poistenia v prípade tehotenstva tehotných žien (zamestnankýň, SZČO, resp. dobrovoľne poistených osôb) a materstva, ako aj štátnych sociálnych dávok (napr. príspevku pri narodení dieťaťa, prídavku […]

Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Dávky nemocenského poistenia 

    Termín kurzu: Termín je možné určiť po individuálnej dohode. Rozsah a cena kurzu: 6 – 8 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Cieľom je priblížiť poskytovanie nemocenských dávok zamestnancovi, SZČO, resp. dobrovoľne poistenej osobe. základné inštitúty: ochranná lehota, rozhodujúce obdobie, denný vymeriavací základ, pravdepodobný vymeriavací základ, prerušenie poistného pomeru. Náhrada príjmu pri […]

Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Platenie poistného v prípade SZČO (t.j. samostatne zárobkovo činných osôb a prípadne aj dobrovoľne poistených osôb)

  Termín kurzu: Termín je možné určiť po individuálnej dohode. Rozsah a cena kurzu: 6 – 8 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Cieľom je priblížiť platenie poistného v prípade SZČO (napr. poľnohospodárov, živnostníkov, súkromných lekárov, umelcov, advokátov, notárov, exekútorov, atď.) Stručná charakteristika Vznik a zánik sociálneho poistenia v prípade SZČO. Sadzby poistného na […]

Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Platenie poistného z pracovnoprávnych vzťahov

Termín kurzu: Termín je možné určiť po individuálnej dohode. Variabilný symbol kurzu: Rozsah a cena kurzu: 6 – 8 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Cieľom je priblížiť platenie poistného v prípade zamestnanca a zamestnávateľa z pracovného pomeru a z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, t.j. z dohody o pracovnej činnosti, z dohody o vykonaní práce a z dohody o brigádnickej […]

Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Sociálno-poisťovacie právne vzťahy

Obsah kurzu: osobný rozsah sociálneho poistenia vymedzenie pojmov (zamestnanec, zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba, nezaopatrené dieťa) prerušenie poistného vzťahu , vylúčenie povinnosti platiť poistné minimum a maximum vymeriavacích základov podmienky pre poskytovanie dávok nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti, úrazového poistenia Variabilný symbol kurzu: Rozsah a cena kurzu: 6 hodín/ 99,- € cena bez DPH Termín […]

Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Právna úprava vybraných kapitol zo zdravotného práva

  Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol: Rozsah a cena kurzu: 6 hodín Obsah kurzu:Kurz sa venuje niekoľkým vybraným témam z oblasti medicínskeho práva z pohľadu ich právnej úpravy: Postavenie pacientov a zdravotníkov z pohľadu ich práv a povinností; zdravotná dokumentácia; reprodukčné zdravie; transplantácie. Kurz je určený pre: široká verejnosť so záujmom o problematiku […]