Kategórie
Kurzy Právo životného prostredia

Nakladanie s odpadmi

Seminár sa zameriava na problematiku nakladania s odpadmi so zameraním sa najmä na nakladanie s komunálnymi odpadmi.

Home » Kurzy » Nakladanie s odpadmi

Variabilný symbol: 1040030037

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Seminár sa zameriava na problematiku nakladania s odpadmi so zameraním sa najmä na nakladanie s komunálnymi odpadmi.

  1. Hierarchia odpadového hospodárstva.
  2. Základné pojmy a subjekty v odpadovom hospodárstve.
  3. Postup pri nezákonnom uložení odpadov.
  4. Rozšírená zodpovednosť výrobcov.
  5. Nakladanie s vybranými kategóriami odpadov (elektrooapd, použité batérie a akumulátory, staré vozidlá).
  6. Nakladanie s komunálnym odpadom v obci.
  7. Separovanie odpadov občanmi obce.

Kurz je určený pre:

  • Zamestnanci orgánov verejnej správy.
  • Široká verejnosť.
  • Podnikatelia.

Lektor:

Mgr. Martin Dufala, PhD.

O lektorovi:

Prednášajúci pôsobí na Katedre správneho a environmentálneho práva, Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Odborne sa venuje právu životného prostredia so zameraním na nakladanie s odpadmi.