Kategórie
Kurzy Právo informačných technológií

Úvod do práva kybernetickej bezpečnosti

Termín kurzu: Termín je možné určiť po individuálnej dohode. Variabilný symbol: 1040030054 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Cieľom kurzu je oboznámiť odbornú, ale aj laickú verejnosť s reguláciou kybernetickej bezpečnosti. Po úvodných vysvetleniach z hľadiska technických princípov kybernetickej bezpečnosti budú objasnené interakcie kybernetickej bezpečnosti so základnými ľudskými právami a slobodami. Nasleduje […]

Kategórie
Kurzy Právo informačných technológií

Úvod do práva informačných a komunikačných technológií

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol kurzu: Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Cieľom kurzu je oboznámiť odbornú, ale aj laickú verejnosť s reguláciou dynamicky sa rozvíjajúceho sa odvetvia práva informačných a komunikačných technológií. Po úvodných vysvetleniach rôznych modalít regulácie vzťahov pri informačných technológiách sa […]

Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Štrajkové právo v podmienkach SR

Seminár je venovaný problematike uplatňovania práva na štrajk podľa právneho poriadku SR: Právna úprava štrajkového práva Ústavný vs. Zákonný štrajk Kolektívne pracovnoprávne spory Konanie pred sprostredkovateľom a konanie pred rozhodcom Prehľad judikatúry o kolektívnych pracovnoprávnych sporoch Variabilný symbol kurzu: Rozsah kurzu: 4 hodiny Termín kurzu: termín je možné určiť po individuálnej dohode Kurz je určený najmä pre […]

Kategórie
Kurzy Obchodné právo

Financovanie obchodných spoločností, použitie a delenie ich zdrojov

Cieľom kurzu je priblížiť problematiku financovania spoločností z obchodnoprávneho hľadiska ako aj otázok použitia a delenia zdrojov zo spoločnosti. Predmetom kurzu budú inštitúty základného imania jeho zvýšenia a zníženia, vkladov a zákazu vrátenia vkladov, príplatkovej povinnosti, kapitálových fondov z príspevkov a iné. Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Rozsah kurzu: 3 hodiny Cieľová skupina: široká verejnosť Cena […]

Kategórie
Nezaradené

Účinky práva EÚ v právnom poriadku SR

Seminár sa zameriava na aplikačné problémy v prípade konfliktu vnútroštátneho práva a práva EÚ, limity eurokonformného výkladu
Na základe riešenia prípadových štúdií budú účastníci kurzu hľadať najvhodnejšie riešenie daného problému z pohľadu zásad práva EÚ v konfrontácii s legislatívnym rámcom SR

Kategórie
Kurzy Právo životného prostredia

Nakladanie s odpadmi

Seminár sa zameriava na problematiku nakladania s odpadmi so zameraním sa najmä na nakladanie s komunálnymi odpadmi.

Kategórie
Kurzy Nezaradené Správne právo

Základné druhy žalôb v správnom súdnictve

Kurz je zameraný na jednotlivé druhy žalôb a konanie o nich pred správnymi súdmi. Pozornosť sa venuje všeobecnej správnej žalobe, jej špecifikám pri osobitných úpravách, žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy a žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy.

Kategórie
Kurzy Správne právo

Pripravované zmeny pri povoľovaní a kolaudácii stavieb

Kurz predstavuje pripravované zmeny a nové právne inštitúty v právnej úprave povoľovania stavebných zámerov a povoľovania užívania stavieb, ktorá je v súčasnosti v procese tvorby návrhu zákona.

Kategórie
Kurzy Správne právo

Pripravované zmeny v územnom plánovaní

Kurz predstavuje pripravované zmeny a nové právne inštitúty v právnej úprave územného plánovania, ktorá je v súčasnosti v procese tvorby návrhu zákona.

Kategórie
Nezaradené

Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 a jej dopady na pracovnoprávne vzťahy

Oboznámiť účastníkov kurzu s aktuálnou právnou úpravou pracovnoprávnych vzťahov a ich aplikáciou vo väzbe na vzniknuté problémy súvisiace s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2.