Kategórie
Nezaradené

Účinky práva EÚ v právnom poriadku SR

Seminár sa zameriava na aplikačné problémy v prípade konfliktu vnútroštátneho práva a práva EÚ, limity eurokonformného výkladu
Na základe riešenia prípadových štúdií budú účastníci kurzu hľadať najvhodnejšie riešenie daného problému z pohľadu zásad práva EÚ v konfrontácii s legislatívnym rámcom SR

Kategórie
Nezaradené

Nakladanie s odpadmi

Seminár sa zameriava na problematiku nakladania s odpadmi so zameraním sa najmä na nakladanie s komunálnymi odpadmi.

Kategórie
Nezaradené

Práva a povinnosti pri starostlivosti o dreviny

Seminár sa zameriava na právnu úpravu práv a povinnosti v oblasti starostlivosti o dreviny. Predmetom seminára budú:

Kategórie
Nezaradené

Právna ochrana prírody

Variabilný symbol: 1040030039 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Pramene právnej úpravy ochrany prírody v podmienkach SR. Sústava orgánov verejnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny. Územná ochrana prírody – jej formy a obmedzenia činností na chránených územiach. Druhová ochrana prírody – chránené druhy rastlín a živočíchov, nepôvodné a invázne druhy. Náhrada […]

Kategórie
Kurzy Nezaradené Správne právo

Základné druhy žalôb v správnom súdnictve

Kurz je zameraný na jednotlivé druhy žalôb a konanie o nich pred správnymi súdmi. Pozornosť sa venuje všeobecnej správnej žalobe, jej špecifikám pri osobitných úpravách, žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy a žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy.

Kategórie
Nezaradené

Pripravované zmeny pri povoľovaní a kolaudácii stavieb

Kurz predstavuje pripravované zmeny a nové právne inštitúty v právnej úprave povoľovania stavebných zámerov a povoľovania užívania stavieb, ktorá je v súčasnosti v procese tvorby návrhu zákona.

Kategórie
Nezaradené

Pripravované zmeny v územnom plánovaní

Kurz predstavuje pripravované zmeny a nové právne inštitúty v právnej úprave územného plánovania, ktorá je v súčasnosti v procese tvorby návrhu zákona.

Kategórie
Nezaradené

Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 a jej dopady na pracovnoprávne vzťahy

Oboznámiť účastníkov kurzu s aktuálnou právnou úpravou pracovnoprávnych vzťahov a ich aplikáciou vo väzbe na vzniknuté problémy súvisiace s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2.

Kategórie
Nezaradené

Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch

Seminár je venovaný problematike zákazu diskriminácie a zásade rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch

Kategórie
Nezaradené

Pracovné právo – čo by som mal ako zamestnanec vedieť?

Seminár sa zameriava na základy pracovného práva z pohľadu zamestnanca.