Kategórie
Kurzy Nezaradené Ústavné právo

Ako využívať ústavné právo na slobodný prístup k informáciám?

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelené informácie o praktických možnostiach uplatnenia ústavného práva slobodný na prístup k informáciám, a to prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám (tzv. infozákon).

Kategórie
Kurzy Nezaradené Ústavné právo

Ako sa tvoria zákony?

Cieľom kurzu je poskytnúť komplexný prehľad o tvorbe právnych predpisov v SR, predovšetkým o tvorbe zákonov. Obsahom kurzu preto bude predovšetkým legislatívny proces na pôde Národnej rady.

Kategórie
Nezaradené

Nahlasovanie bezpečnostných incidentov

V online prostredí môže dochádzať k rôznym bezpečnostným incidentom, ktoré môžu spôsobiť ujmu rôznym organizáciám Či už zo súkromného alebo verejného sektora. Nahlasovanie bezpečnostných incidentov má aj právnu rovinu, kedy konkrétne subjekty musia nahlasovať bezpečnostné incidenty rôznym entitám, konkrétnym spôsobom a v konkrétnej lehote, a to podľa právneho poriadku SR, ako aj legislatívnych aktoch EÚ.

Kategórie
Nezaradené

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

Cieľom kurzu je poskytnúť základne odpovede na otázky týkajúce sa vyživovacej povinnosti rodičov k deťom

Kategórie
Kurzy Nezaradené Občianske právo

Vybrané otázky ochrany spotrebiteľa

Seminár sa zameriava na charakteristiku právnej úpravy spotrebiteľského práva na Slovensku v kontexte aktuálneho vývoja v Európskej únii so zohľadnením relevantnej judikatúry.

Kategórie
Nezaradené

Drogové trestné činy

Variabilný symbol: 1040030065 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Pojem droga, alkohol, omamné a psychotropné látky. Drogové trestné činy, držanie drog, obchodovanie s drogami, súvisiace pojmy. Rozdiel v trestnom postihu pri konzumentoch drog a díleroch drog, držanie drog pre vlastnú potrebu. Ďalšie trestné činy súvisiace s omamnými látkami, trestné činy spojené s požitím drog, alkoholu […]

Kategórie
Nezaradené

Hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Termín kurzu: 9.8.2021 o 15:00 hod. Variabilný symbol: 1040030066 Rozsah a cena kurzu: 4 hodiny, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Hmotnoprávne a procesnoprávne ustanovenia zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb  Aké fyzické osoby môžu spôsobiť trestnú zodpovednosť osoby právnickej?  Ktoré právnické osoby sú trestne zodpovedné?  Ako je to s trestnou zodpovednosťou týchto fyzických osôb? Je potrestaná iba […]

Kategórie
Nezaradené

Vybrané aplikačné súvislosti právnej úpravy zrušenia a likvidácie obchodných spoločností, účinnej od 01.10. 2020

Cieľom kurzu je analýza kruciálnych zmien v procese zrušenia a likvidácie obchodných spoločností vo svetle novely Obchodného zákonníka zákona č. 390/2019 Z.z.

Kategórie
Nezaradené

Obchodnoprávne záväzky a správa a riadenie obchodných spoločností v čase krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19

Cieľom kurzu je zamerať sa na výzvy a otázky vznikajúce podnikateľom v obchodnoprávnych záväzkoch ako aj v oblasti správy a riadenia obchodných spoločností v čase krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19.

Kategórie
Nezaradené

Start-up spoločnosti

Cieľom kurzu je priblížiť problematiku start-up spoločností.