Kategórie
Kurzy Občianske právo

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

Cieľom kurzu je poskytnúť základne odpovede na otázky týkajúce sa vyživovacej povinnosti rodičov k deťom

Kategórie
Kurzy Nezaradené Občianske právo

Vybrané otázky ochrany spotrebiteľa

Seminár sa zameriava na charakteristiku právnej úpravy spotrebiteľského práva na Slovensku v kontexte aktuálneho vývoja v Európskej únii so zohľadnením relevantnej judikatúry.

Kategórie
Nezaradené

Drogové trestné činy

Variabilný symbol: 1040030065 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Pojem droga, alkohol, omamné a psychotropné látky. Drogové trestné činy, držanie drog, obchodovanie s drogami, súvisiace pojmy. Rozdiel v trestnom postihu pri konzumentoch drog a díleroch drog, držanie drog pre vlastnú potrebu. Ďalšie trestné činy súvisiace s omamnými látkami, trestné činy spojené s požitím drog, alkoholu […]

Kategórie
Nezaradené

Hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Termín kurzu: 9.8.2021 o 15:00 hod. Variabilný symbol: 1040030066 Rozsah a cena kurzu: 4 hodiny, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Hmotnoprávne a procesnoprávne ustanovenia zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb  Aké fyzické osoby môžu spôsobiť trestnú zodpovednosť osoby právnickej?  Ktoré právnické osoby sú trestne zodpovedné?  Ako je to s trestnou zodpovednosťou týchto fyzických osôb? Je potrestaná iba […]

Kategórie
Nezaradené

Vybrané aplikačné súvislosti právnej úpravy zrušenia a likvidácie obchodných spoločností, účinnej od 01.10. 2020

Cieľom kurzu je analýza kruciálnych zmien v procese zrušenia a likvidácie obchodných spoločností vo svetle novely Obchodného zákonníka zákona č. 390/2019 Z.z.

Kategórie
Nezaradené

Obchodnoprávne záväzky a správa a riadenie obchodných spoločností v čase krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19

Cieľom kurzu je zamerať sa na výzvy a otázky vznikajúce podnikateľom v obchodnoprávnych záväzkoch ako aj v oblasti správy a riadenia obchodných spoločností v čase krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19.

Kategórie
Nezaradené

Start-up spoločnosti

Cieľom kurzu je priblížiť problematiku start-up spoločností.

Kategórie
Nezaradené

Zneužívanie práva v oblasti dane z príjmov z pohľadu právnej úpravy v SR, európskeho daňového práva a mnohostranného zmluvného nástroja podľa návrhu OECD

Poskytnúť ucelený prehľad poznatkov o koncepte zneužitia práva v daňovom prostredí.

Kategórie
Finančné právo Kurzy

Výkladové princípy v daňovom práve

Poskytnúť ucelený prehľad princípov uplatňovaných pri výklade daňovo-právnych noriem.

Kategórie
Nezaradené

Verejné listiny a ich použitie v zahraničí

Termín kurzu: 16.6.2021 o 13:00 hod. Variabilný symbol: 1040030078 Rozsah a cena kurzu: 4 hodiny, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Voľný pohyb verejných listín v EÚ. Apostil. Konzulárna superlegalizácia. Aktuálna prax SR. Kurz je určený pre: Široká verejnosť Právnici Lektor: doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. O lektorovi: Prednášal na viacerých slovenských univerzitách. Vo svojej činnosti […]