Kategórie
Kurzy Právo informačných technológií

Úvod do práva kybernetickej bezpečnosti

Termín kurzu: Termín je možné určiť po individuálnej dohode. Variabilný symbol: 1040030054 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Cieľom kurzu je oboznámiť odbornú, ale aj laickú verejnosť s reguláciou kybernetickej bezpečnosti. Po úvodných vysvetleniach z hľadiska technických princípov kybernetickej bezpečnosti budú objasnené interakcie kybernetickej bezpečnosti so základnými ľudskými právami a slobodami. Nasleduje […]

Kategórie
Kurzy Právo informačných technológií

Úvod do práva informačných a komunikačných technológií

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol kurzu: Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Cieľom kurzu je oboznámiť odbornú, ale aj laickú verejnosť s reguláciou dynamicky sa rozvíjajúceho sa odvetvia práva informačných a komunikačných technológií. Po úvodných vysvetleniach rôznych modalít regulácie vzťahov pri informačných technológiách sa […]

Kategórie
Nezaradené

Účinky práva EÚ v právnom poriadku SR

Seminár sa zameriava na aplikačné problémy v prípade konfliktu vnútroštátneho práva a práva EÚ, limity eurokonformného výkladu
Na základe riešenia prípadových štúdií budú účastníci kurzu hľadať najvhodnejšie riešenie daného problému z pohľadu zásad práva EÚ v konfrontácii s legislatívnym rámcom SR

Kategórie
Kurzy Právo životného prostredia

Nakladanie s odpadmi

Seminár sa zameriava na problematiku nakladania s odpadmi so zameraním sa najmä na nakladanie s komunálnymi odpadmi.

Kategórie
Kurzy Nezaradené Správne právo

Základné druhy žalôb v správnom súdnictve

Kurz je zameraný na jednotlivé druhy žalôb a konanie o nich pred správnymi súdmi. Pozornosť sa venuje všeobecnej správnej žalobe, jej špecifikám pri osobitných úpravách, žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy a žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy.

Kategórie
Kurzy Správne právo

Pripravované zmeny pri povoľovaní a kolaudácii stavieb

Kurz predstavuje pripravované zmeny a nové právne inštitúty v právnej úprave povoľovania stavebných zámerov a povoľovania užívania stavieb, ktorá je v súčasnosti v procese tvorby návrhu zákona.

Kategórie
Kurzy Správne právo

Pripravované zmeny v územnom plánovaní

Kurz predstavuje pripravované zmeny a nové právne inštitúty v právnej úprave územného plánovania, ktorá je v súčasnosti v procese tvorby návrhu zákona.

Kategórie
Nezaradené

Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch

Seminár je venovaný problematike zákazu diskriminácie a zásade rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch

Kategórie
Nezaradené

Pracovné právo – čo by som mal ako zamestnanec vedieť?

Seminár sa zameriava na základy pracovného práva z pohľadu zamestnanca.

Kategórie
Kurzy Ústavné právo

Základy fungovania Slovenskej republiky ako demokratického štátu

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelený pohľad na fungovanie Slovenskej republiky ako demokratického štátu. Obsahom kurzu bude výklad o priamej i nepriamej forme demokracie.