Kategórie
Nezaradené

Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 a jej dopady na pracovnoprávne vzťahy

Oboznámiť účastníkov kurzu s aktuálnou právnou úpravou pracovnoprávnych vzťahov a ich aplikáciou vo väzbe na vzniknuté problémy súvisiace s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2.

Home » Nezaradené » Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 a jej dopady na pracovnoprávne vzťahy

Trailer:

Rozsah a cena webináru:

3 hodín, € bez DPH

Obsah webináru:

Oboznámiť účastníkov kurzu s aktuálnou právnou úpravou pracovnoprávnych vzťahov a ich aplikáciou vo väzbe na vzniknuté problémy súvisiace s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Kurz je zameraný na možné riešenia rôznych situácií, ktoré vznikajú v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s prijatými opatreniami Vlády Slovenskej republiky na zamedzenie, resp. zníženie šírenia koronavírusu a s tým súvisiacimi dopadmi pre subjekty pracovnoprávnych vzťahov, ako aj s právami a povinnosťami zamestnancov a zamestnávateľov, ktoré súvisia s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci vo väzbe na aktuálnu situáciu.

 1. Základné pojmoslovie.
 2. BOZP.
 3. Práva a povinnosti zamestnávateľa.
 4. Práva a povinnosti zamestnanca.
 5. Dovolenka, prekážky v práci, rozvrhnutie pracovného času…
 6. Sociálna politika zamestnávateľa a nároky počas mimoriadnej situácie.
 7. Výkon práce z domu.
 8. Preradenie na inú prácu.
 9. Zákaz diskriminácie.
 10. Zodpovednosť zamestnávateľa. 

Webinár je určený pre:

 • Neprávnici
 • Podnikoví právnici

Lektori:

Mgr. Denisa Nevická, PhD.

doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

JUDr. Vladimír Minčič, PhD.

O lektoroch:

Absolvovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty UK. Venuje sa predovšetkým témam predzmluvných vzťahov, pracovného pomeru a zásade rovnakého zaobchádzania.

Doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (rok 2006), kde v roku 2009 úspešne ukončil aj doktorandské štúdium v odbore ústavné právo. V roku 2018 habilitoval v odbore pracovné právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2009 pôsobí na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte vo viacerých formách pedagogického procesu a od roku 2015 je zároveň vedúcim tejto katedry. V rokoch 2016 až 2019 pôsobil ako prodekan pre vzťahy s odbornou verejnosťou na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte. Zároveň pôsobí ako lektor na Justičnej akadémii Slovenskej republiky a od roku 2019 aj ako advokát so špecializáciou na pracovné právo. V rámci svojej vedeckej práce sa venuje aktuálnym otázkam pracovnoprávnej legislatívy, problematike zamestnávania mladých a cudzincov, kolektívnym pracovnoprávnym vzťahom a problematike nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Podieľal sa a v súčasnosti pôsobí ako hlavný riešiteľ i spoluriešiteľ niekoľkých vedeckých grantov (VEGA, KEGA, či grantov financovaných zo zdrojov EÚ). Je zostavovateľom zborníkov z mnohých vedeckých konferencií, autorom, resp. spoluautorom niekoľkých monografií, komentárov, či učebných textov, ako aj rôznych vedeckých článkov z medzinárodných konferencií. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Od roku 2013 pôsobí na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (ďalej len „Katedra“) ako asistent/odborný asistent. Predtým pôsobil na Katedre v rokoch 2010 až 2013 ako pridelený interný doktorand, ako aj na Katedre správneho a environmentálneho práva. Vo svojej dizertačnej práci sa venoval pracovnoprávnym otázkam pracovného a služobného pomeru verejných a štátnych  zamestnancov. JUDr. Minčič sa vo svojej publikačnej a vedeckej činnosti venuje otázkam pracovnoprávneho postavenia verejných zamestnancov a aktuálnej problematike pracovného práva. Na katedre sa podieľa na zabezpečovaní výučby predmetov Základy pracovného práva a Pracovné právo, Medzinárodné a európske pracovné právo, Sociálna politika. Od marca roku 2015 je zástupcom vedúceho katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.