Lektori

Prednášajúci je je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 2007, JUDr. 2009, PhD. 2012), Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 2008) a Faculté de Droit d´Économie et de Finance, Université du Luxembourg (LL.M. 2011). Od roku 2007 pôsobí nepretržite na Katedre teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave, kde zabezpečuje v bakalárskom a magisterskom štúdiu výučbu predmetov zameraných na teóriu práva, sociológiu práva, interpretáciu práva a eristiku.
icon
doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LLM.
Katedra teórie práva a sociálnych vied
Prednášajúci prednáša nielen na univerzite, ale aj na Justičnej akadémii Slovenskej republiky. Pôsobí ako znalec v oblasti medzinárodného práva súkromného a poskytuje znalecké posudky v súdnych konaniach. Podieľal sa na príprave právnych aktov v oblasti medzinárodného práva súkromného.
icon
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Justičná akadémia SR
Prednášal na viacerých slovenských univerzitách. Vo svojej činnosti sa špecializuje na rôzne otázky patriace do medzinárodného práva súkromného. Je autorom viacerých publikácií, v ktorých venoval pozornosť aj otázke voľného pohybu verejných listín.
icon
doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Prednášajúci je docentom na Katedre finančného práva a súčasne advokát pôsobiaci v medzinárodnej advokátskej kancelárii so špecializáciou na daňové právo. V oblasti medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia má bezprostredné praktické skúsenosti a k danej téme aj publikuje vo vedeckých časopisoch.
icon
doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
Katedra finančného práva
Prednášajúca je odbornou asistentkou na Katedre finančného práva. V rámci svojej vedeckej, výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje najmä daňovému právu s akcentom na medzinárodné aspekty, ako aj ochrane finančného spotrebiteľa. Od roku 2015 pôsobila na Ministerstve financií SR, kde pôsobila na Sekcii finančného trhu, následne na Sekcii daňovej a colnej a zároveň aj ako členka rozkladovej komisie ministra financií SR.
icon
Mgr. Andrea Szakács, PhD.
Katedra finančného práva
Prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. pôsobí na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na funkčnom mieste profesorky. Od počiatku svojho pôsobenia na akademickej pôde, od roku 1995, kedy nastúpila na interné doktorandské štúdium na katedru trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. sa venuje trestnému právu a v minulosti aj kriminológii a iným výberovým predmetom, ktoré súvisia s trestným právom. V rámci svojho pôsobenia sa zúčastnila viacerých študijných pobytov v zahraničí. V oblasti vedeckých a pedagogických výsledkov pravidelne publikuje v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, zúčastňuje sa medzinárodných vedeckých konferencií doma i v zahraničí. Podieľa sa i na recenzovaní rôznych diel, vrátane monografií. Svoje poznatky premietla i do tvorby študijných materiálov vo forme učebných textov a komentárov z trestného práva hmotného – všeobecná a osobitná časť. Za svoje vedecké i pedagogické aktivity bola niekoľkokrát ocenená na univerzitnej i fakultnej úrovni. Okrem toho sa aktívne angažuje pri tvorbe a vedení projektov VEGA a APVV.
icon
prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Prednášajúca Dr. Heseková pôsobí na Katedre finančného práva so zameraním na právo finančného trhu a ochranu finančného spotrebiteľa. Je autorom viacerých publikácií so zameraním na spotrebiteľa na finančnom trhu a inovatívnych foriem financovania. V praxi pôsobila prednášajúca v oblasti bankového práva.
icon
JUDr. Simona Heseková, PhD.
Katedra finančného práva
Doplnit
icon
doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.
Katedra finančného práva
Doplnit
icon
doc. JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Katedra obchodného práva
Dr. Bujňák je odborným asistentom na Katedre ústavného práva PF UK v Bratislave. V rámci svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje viacerým oblastiam ústavného práva, vrátane tvorby zákonov, s ktorou má osemročné praktické skúsenosti. Tie získal v rámci spolupráce s koaličnými aj opozičnými poslancami NR SR pri tvorbe viacerých zákonov (spolupodieľal sa na schválenom znení právnych noriem v rôznych fázach legislatívneho procesu nachádzajúcich sa v zákonoch ako je Správny súdny poriadok, zákon o bankách, zákon o úveroch na bývanie alebo zákon o registri partnerov verejného sektora).
icon
Mgr. Vincent Bujňák, PhD.
Katedra ústavného práva
Doc. Ľalík je docentom na Katedre ústavného práva PF UK v Bratislave. Vo svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje predovšetkým ústavnému súdnictvu. Je autorom prvého komentáru k zákonu o Ústavnom súde. S konaním pred Ústavným súdom má ako súdny poradca jedného z jeho sudcov aj praktické skúsenosti.
icon
doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.
Katedra ústavného práva
Doc. Giba je členom a vedúcim Katedry ústavného práva PF UK v Bratislave. V rámci svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa venuje viacerým oblastiam ústavného práva, vrátane ústavného súdnictva. V minulosti pôsobil aj ako poradca prezidenta SR a v tejto pozícii sa zúčastňoval aj na vypočúvaniach kandidátov na funkciu sudcu Ústavného súdu.
icon
doc. JUDr. Marián Giba, PhD.
Katedra ústavného práva
Doc. Domin je členom a zástupcom vedúceho na Katedre ústavného práva PF UK. Vo svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje viacerým oblastiam ústavného práva, najmä však volebnému právu. Doc. Domin a Dr. Bujňák sú spoločne autormi prvého komentáru k zákonu o politických stranách. V súčasnosti pripravujú aj komentár k zákonu o zhromažďovacom práve.
icon
doc. JUDr. Marek Domin, PhD.
Katedra ústavného práva
Doc. Trellová je členkou Katedry ústavného práva a prodekankou PF UK v Bratislave. V rámci svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje viacerým oblastiam ústavného práva, predovšetkým ústavnoprávnym aspektom samosprávy.
icon
doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.
Katedra ústavného práva
Absolvovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty UK. Venuje sa predovšetkým témam predzmluvných vzťahov, pracovného pomeru a zásade rovnakého zaobchádzania.
icon
Mgr. Denisa Nevická, PhD.
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenie
Doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (rok 2006), kde v roku 2009 úspešne ukončil aj doktorandské štúdium v odbore ústavné právo. V roku 2018 habilitoval v odbore pracovné právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2009 pôsobí na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte vo viacerých formách pedagogického procesu a od roku 2015 bol zároveň vedúcim tejto katedry. V rokoch 2016 až 2019 pôsobil ako prodekan pre vzťahy s odbornou verejnosťou na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte. Zároveň pôsobí ako lektor na Justičnej akadémii Slovenskej republiky a od roku 2019 aj ako advokát so špecializáciou na pracovné právo. V rámci svojej vedeckej práce sa venuje aktuálnym otázkam pracovnoprávnej legislatívy, problematike zamestnávania mladých a cudzincov, kolektívnym pracovnoprávnym vzťahom a problematike nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Podieľal sa a v súčasnosti pôsobí ako hlavný riešiteľ i spoluriešiteľ niekoľkých vedeckých grantov (VEGA, KEGA, či grantov financovaných zo zdrojov EÚ). Je zostavovateľom zborníkov z mnohých vedeckých konferencií, autorom, resp. spoluautorom niekoľkých monografií, komentárov, či učebných textov, ako aj rôznych vedeckých článkov z medzinárodných konferencií.
icon
doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
JUDr. Vladimír Minčič, PhD. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Od roku 2013 pôsobí na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (ďalej len „Katedra“) ako asistent/odborný asistent. Predtým pôsobil na Katedre v rokoch 2010 až 2013 ako pridelený interný doktorand, ako aj na Katedre správneho a environmentálneho práva. Vo svojej dizertačnej práci sa venoval pracovnoprávnym otázkam pracovného a služobného pomeru verejných a štátnych zamestnancov. JUDr. Minčič sa vo svojej publikačnej a vedeckej činnosti venuje otázkam pracovnoprávneho postavenia verejných zamestnancov a aktuálnej problematike pracovného práva. Na katedre sa podieľa na zabezpečovaní výučby predmetov Základy pracovného práva a Pracovné právo, Medzinárodné a európske pracovné právo, Sociálna politika. Od marca roku 2015 bol zástupcom vedúceho katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.
icon
JUDr. Vladimír Minčič, PhD.
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde od roku 2005 pôsobí na Katedre správneho a environmentálneho práva a od roku 2016 ako docent správneho práva. V súčasnosti je aj prodekanom pre legislatívu a právnu agendu V minulosti pôsobil aj v advokácii. Pôsobí ako člen rozkladovej komisie na ústrednom orgáne štátnej správy.
icon
doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.
Katedra správneho a environmentálneho práva
Je profesorom na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2006 ukončil na tejto fakulte magisterské štúdium v odbore právo a v roku 2009 doktorandské štúdium v odbore správne právo. Téma jeho dizertačnej práce je Správne súdnictvo. V roku 2010 obhájil rigoróznu prácu na tému Účastníci správneho konania. V roku 2015 mu bol udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore 3.4.4 správne právo Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, téma habilitačnej prednášky: Vplyv štátnej správy na fungovanie činnosti verejnej správy, téma habilitačnej práce: Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní.Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje najmä správnemu konaniu a správnemu súdnictvu. Je autorom viacerých vedeckých článkov a jednej monografie. Je spoluautorom viacerých vysokoškolských učebníc a dvoch komentárov. Od roku 2006 pôsobí ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Čakvári, Matkovčík, Vačok a partneri v Bratislave. V roku 2010 zložil advokátske skúšky s vyznamenaním. V minulosti pôsobil aj na iných vysokých školách. Je členom dvoch rozkladových komisií a Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.
icon
prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
Katedra správneho a environmentálneho práva
Prednášajúca je odbornou asistentkou na Katedre správneho a environmentálneho práva PraF UK kde sa venuje primárne oblasti práva životného prostredia.
icon
Mgr. Jana Šmelková, PhD.
Katedra správneho a environmentálneho práva
Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí odborný asistent na Katedre správneho a environmentálneho práva. V rámci svojej vedeckej činnosti sa venuje starostlivosti a ochrane životného prostredia a právnym aspektom boja proti zmene klímy. Aktívne publikuje v domácej aj zahraničnej odbornej tlači, pravidelne sa zúčastňuje na vedeckých konferenciách.
icon
JUDr. Matúš Michalovič, PhD.
Katedra správneho a environmentálneho práva
Prednášajúci pôsobí na Katedre správneho a environmentálneho práva, Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Odborne sa venuje právu životného prostredia so zameraním na nakladanie s odpadmi.
icon
Mgr. Martin Dufala, PhD.
Katedra správneho a environmentálneho práva
Prednášajúci je docentom na Ústave európskeho práva, skúsenosti však získal aj v oblasti právnej praxe. Uznávaný odborník najmä na oblasť súťažného práva a práva verejného obstarávania. Autor mnohých domácich a zahraničných publikácií. Projektový líder a riešiteľ viacerých zahraničných a domácich vedeckých grantov
icon
doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
Katedra správneho a environmentálneho práva
Prednášajúca je docentkou na Ústave európskeho práva. Zároveň pôsobí aj v právnej praxi. Špecializuje sa najmä na oblasť súťažného práva a práva verejného obstarávania. Autorka mnohých domácich a zahraničných publikácií. Projektový líder a riešiteľka viacerých zahraničných a domácich vedeckých grantov.
icon
doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.
Ústav európskeho práva
Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vedeckej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam občianskeho práva hmotného a spotrebiteľskému právu. Aktívne publikuje v domácej a zahraničnej odbornej tlači.
icon
Mgr. Martin Hamřik, PhD.
Katedra občianskeho práva
Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako docentka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vedeckej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam občianskeho práva hmotného, ako aj otázkam práva rodinného. Aktívne publikuje v domácej aj zahraničnej odbornej tlači, pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách.
icon
doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.
Katedra občianskeho práva
Prednášajúci je odborným asistentom na Katedre občianskeho práva, ktorý sa v rámci svojho akademického zamerania venuje najmä procesným otázkam civilného práva. V prednášanej oblasti má aj bezprostredné praktické skúsenosti z renomovanej advokátskej kancelárie a k danej téme taktiež publikuje vo vedeckých domácich i zahraničných časopisoch.
icon
Mgr. Marek Ivančo, PhD.
Katedra občianskeho práva
Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2004 zložila advokátske skúšky, je členom SAK. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vedeckej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam občianskeho práva hmotného, otázkam spotrebiteľského práva, ako aj otázkam práva rodinného. Aktívne publikuje v domácej aj zahraničnej odbornej tlači, pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách.
icon
JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA.
Katedra občianskeho práva
JUDr. Jozef Andraško, PhD., je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jeho dizertačnej práce bolo Poskytovanie a využívanie elektronických služieb verejnej správy prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Od roku 2017 pôsobí ako odborný asistent na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie predmety ako Úvod do štúdia práva a právna informatika, Počítačové právo a IT Law. Absolvoval študijné pobyty na University of Iceland so zameraním na medzinárodné právo a na Tilburg University so zameraním na právo informačných a komunikačných technológií a právo duševného vlastníctva. V rámci výskumnej práce a publikačnej činnosti sa venuje najmä otázkam eGovernmentu, elektronickej identity, otvorených údajov, informačnej a kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie. Je spoluautorom komentáru k zákonu o kybernetickej bezpečnosti a monografie Právne aspekty otvorených údajov.
icon
JUDr. Jozef Andraško, PhD.
Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
Prednášajúci pôsobí na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa hlavne na oblasť ochrany súkromia, ochrany osobných údajov, otvorených údajov a regulácie nových technológií vrátane umelej inteligencie. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných vedeckých podujatí a na Právnickej fakulte, Univerzite Komenského v Bratislave vedie kurz Ochrana osobných údajov. Je externým lektorom Justičnej akadémie SR.
icon
JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.
Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
Mgr. Petra Žárská, PhD., LL.M. pôsobí na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala magisterské štúdium práva duševného vlastníctva na Queen Mary University of London. Špecializuje sa právo duševného vlastníctva, pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných konferencií. Na Právnickej fakulte, UK vyučuje právo duševného vlastníctva v slovenskom a anglickom jazyku.
icon
Mgr. Petra Žárská, PhD., LL.M.
Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
Doc. Hodás je členom Katedry ústavného práva PF UK v Bratislave. V rámci svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa dlhodobo venuje najmä legislatíve a tvorbe práva. V minulosti pôsobil napríklad aj v Kancelárii Národnej rady či na legislatívnom odbore Ministerstva školstva SR.
icon
doc. JUDr. Milan Hodás, PhD.
Katedra ústavného práva
JUDr. Gaňa je členom Katedry ústavného práva PF UK v Bratislave. V rámci svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje viacerým oblastiam ústavného práva, vrátane legislatívy a tvorby práva. Súčasne taktiež pôsobí aj ako riaditeľ odboru legislatívy a milostí v Kancelárii prezidenta SR.
icon
JUDr. Stanislav Gaňa, PhD.
Katedra ústavného práva
JUDr. Jakub Ľorko (1990) absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2014 a ďalej pokračoval na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky ako interný doktorand, kde v roku 2017 obhájil dizertačnú prácu na tému „Hmotnoprávne aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb“. V súčasnosti pôsobí na danej katedre na pozícii odborný asistent. Vo svojej odbornej činnosti sa orientuje najmä na trestné právo hmotné, kriminológiu, penológiu a právne kliniky. Od roku 2016 pracuje na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže v rámci aplikovaného penologického výskumu, kde sa momentálne podieľa ako riešiteľ na realizácii národného projektu Šanca na návrat, prioritne zameraného na resocializáciu odsúdených páchateľov v rámci penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti.
icon
JUDr. Jakub Ľorko, PhD.
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., pôsobí na PFUK, ako vysokoškolský pedagóg od roku 2010,v súčasnosti ako docent. Podieľa sa na výučbe predmetov z oblasti trestného práva procesného, medzinárodného trestného práva a európskeho trestného práva v slovenskom aj anglickom jazyku. Je autorom viac ako 90 vedeckých článkov, príspevkov a štúdii, monografii, učebníc a skrípt o.i. indexovaných v databázach Web of Science a Scopus. Je členom Skupiny pre Národne hodnotenie rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti, financovania terorizmnu a proliferacie. Členom Redakčnej rady Bulletin slovenskej advokácie, Notitiae Iudiciales Academiae Collegii Aedilium in Bratislava.
icon
doc. JUDr. Marek Kordík, LL.M., PhD.
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vedeckej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam občianskeho práva procesného a hmotného, otázkam exekučného práva, ako aj otázkam práva rodinného. Aktívne publikuje v domácej aj zahraničnej odbornej tlači, pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách.
icon
doc. JUDr. Alexandra Löwy, PHD., LLM
Katedra občianskeho práva
Prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. absolvoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2016 pôsobí ako profesor na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval viaceré študijné pobyty, a to na Max Planck Institute vo Freiburgu (2014, 2015, 2017), na University of Scranton v Pensylvánii USA (2015), University of Salzburg (2016), Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (2011, 2016), Právnickej fakulte Comillas Universidad Pontificia v Madride (2018). Je aktívnym účastníkom svetových kriminologických kongresov (Mexiko 2014, India 2016, Katar 2019), európskych kriminologických kongresov (Česko 2014, Portugalsko 2015, Wales 2017, Belgicko 2019) a Cross-border Crime Colloquium (Belgicko 2009, Holandsko 2011, Veľká Británia 2012, Česko 2015, Veľká Británia 2016, Slovensko 2017 – spoluorganizátor). V minulosti bol členom komisie pre trestné právo hmotné, členom pracovnej skupiny k zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a vedúcim projektu APVV pod názvom „Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov v podmienkach Slovenskej republiky“. V súčasnosti je prodekanom pre vedu a rozvoj, členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Zároveň je členom pracovnej skupiny pre trestné právo v Slovenskej advokátskej komore a členom pracovnej skupiny pre zefektívnenie elektronického systému monitorovania osôb (ESMO) na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.
icon
prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doplnit
icon
doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc.
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Doplnit
icon
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
JUDr. Barbora Grambličková, PhD. LL.M. je odbornou asistentkou na Katedre obchodného páva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje vzdelanie v odbore právo a medzinárodné obchodné právo získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickej fakulte Helsinskej univerzity vo Fínsku. V roku 2017 absolvovala výskumný pobyt na Central European University v Budapešti na základe Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) a University of California, Berkeley na základe Fulbright-ovho štipendia. Vo svojom výskume sa venuje právu obchodných spoločností a to osobitne nastaveniu a modifikáciám vnútornej správy a riadenia spoločnosti prostredníctvom koštitučných dokumenotv a dohôd spoločníkov/akcionárov.
icon
JUDr. Barbora Grambličková, PhD. LL.M.
Katedra obchodného práva
JUDr. Jana Strémy, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave. Absolvovala 2 študijné pobyty na Max Planck Institute vo Freiburgu (2014,2015) a na Comillas Pontifical University (2018). V akademickej oblasti sa zameriava na proces likvidácie obchodných spoločností, ako aj na nekalú súťaž a jej vplyv na spotrebiteľské prostredie.
icon
JUDr. Jana Strémy, PhD.
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Doplnit
icon
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Prednášajúca je odbornou asistentkou na Ústave európskeho práva. Zároveň pôsobí aj v právnej praxi. Vedecky a pedagogicky pôsobila na Univerzite Komenského v Bratislave, Univerzite v Ľubľane (Slovinsko), Univerzite v Tilburgu (Holandsko), Univerzite v Štrasburgu (Francúzsko). Vyučuje všeobecné kurzy práva EÚ, ako aj špecializované kurzy týkajúce sa súťažného práva, vnútorného trhu, súdneho systému EÚ, aplikácie práva EÚ v slovenskej právnej praxi a simulované súdne spory. Je členkou viacerých grantových projektov. Vo svojom výskume sa zameriava o.i. na súťažné právo, verejné obstarávanie, digitálne aspekty práva, ľudské práva, aplikačné problémy spojené s právom EÚ.
icon
doc. JUDr. Mária T. Patakyová, PhD.
Ústav európskeho práva

Mgr. Bc. Sandra Banková je odbornou asistentkou na Ústave cudzojazyčnej právnej komunikácie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo anglického a talianskeho jazyka získala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci svojej pedagogickej činnosti sa venuje anglickej právnej terminológii, štylistike anglických právnych textov a anglickému odbornému prekladu.

icon
Mgr. Bc. Sandra Banková
Ústav európskeho práva

JUDr. Bc. Iva Dudášová, PhD. je zástupkyňou riaditeľky a odbornou asistentkou na Ústave cudzojazyčnej práv