Kategórie
Finančné právo Kurzy

Výmena informácií v oblasti daní (smernice DAC v právnom poriadku SR)

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol: 1040030048 Rozsah a cena kurzu: 5 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Cieľom bude prebrať s účastníkmi kurzu všetky aspekty výmeny informácií v oblasti daní medzi daňovými správami. Právnym základom sú najmä smernice DAC 1 – DAC 7, ktoré boli implementované do právneho poriadku […]

Kategórie
Finančné právo Kurzy

Finančno-právna regulácia starostlivosti o klienta z pohľadu AML/CFTU

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol: 1040030085 Rozsah a cena kurzu: 2 hodiny/ 79,- € cena bez DPH Obsah kurzu: Poskytnúť ucelený prehľad poznatkov o regulácii starostlivosti o klienta z pohľadu boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, a to tak na európskej, ako aj národnej úrovni. Kurz je určený pre: široká […]

Kategórie
Finančné právo Kurzy

Výkladové princípy v daňovom práve

Poskytnúť ucelený prehľad princípov uplatňovaných pri výklade daňovo-právnych noriem.

Kategórie
Finančné právo Kurzy

Transferové oceňovanie

Predmetom podujatia by malo byť oboznámenie sa so základnými východiskami aplikácie pravidiel transferového oceňovania (princíp nezávislého vzťahu vo vnútroštátnom práve a v medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia).

Kategórie
Finančné právo Kurzy

Finančná gramotnosť / ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu

Poskytuje ucelený prehľad pravidiel chrániacich spotrebiteľa na finančnom trhu.