Kategórie
Nezaradené

Zneužívanie práva v oblasti dane z príjmov z pohľadu právnej úpravy v SR, európskeho daňového práva a mnohostranného zmluvného nástroja podľa návrhu OECD

Poskytnúť ucelený prehľad poznatkov o koncepte zneužitia práva v daňovom prostredí.

Kategórie
Nezaradené

Výkladové princípy v daňovom práve

Poskytnúť ucelený prehľad princípov uplatňovaných pri výklade daňovo-právnych noriem.

Kategórie
Nezaradené

Verejné listiny a ich použitie v zahraničí

Termín kurzu: 16.6.2021 o 13:00 hod. Variabilný symbol: 1040030078 Rozsah a cena kurzu: 4 hodiny, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Voľný pohyb verejných listín v EÚ. Apostil. Konzulárna superlegalizácia. Aktuálna prax SR. Kurz je určený pre: Široká verejnosť Právnici Lektor: doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. O lektorovi: Prednášal na viacerých slovenských univerzitách. Vo svojej činnosti […]

Kategórie
Nezaradené

Správa, riadenie a kontrola v start-up spoločnostiach

Cieľom kurzu je priblížiť otázky vnútornej správy, riadenia a kontroly v start-up spoločnostiach.

Kategórie
Nezaradené

Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Predmetom kurzu by malo byť oboznámenie sa so základnými princípmi aplikácie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ich pozíciou v slovenskom právnom poriadku, metódami ich výkladu (aj s ozrejmením pozície tzv. modelových zmlúv a komentárov k nim) a relevantnou judikatúrou.

Kategórie
Nezaradené

Transferové oceňovanie

Predmetom podujatia by malo byť oboznámenie sa so základnými východiskami aplikácie pravidiel transferového oceňovania (princíp nezávislého vzťahu vo vnútroštátnom práve a v medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia).

Kategórie
Nezaradené

Finančná gramotnosť / ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu

Poskytuje ucelený prehľad pravidiel chrániacich spotrebiteľa na finančnom trhu.