Kategórie
Nezaradené

Správa, riadenie a kontrola v start-up spoločnostiach

Cieľom kurzu je priblížiť otázky vnútornej správy, riadenia a kontroly v start-up spoločnostiach.

Kategórie
Nezaradené

Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Predmetom kurzu by malo byť oboznámenie sa so základnými princípmi aplikácie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ich pozíciou v slovenskom právnom poriadku, metódami ich výkladu (aj s ozrejmením pozície tzv. modelových zmlúv a komentárov k nim) a relevantnou judikatúrou.

Kategórie
Finančné právo Kurzy

Transferové oceňovanie

Predmetom podujatia by malo byť oboznámenie sa so základnými východiskami aplikácie pravidiel transferového oceňovania (princíp nezávislého vzťahu vo vnútroštátnom práve a v medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia).

Kategórie
Finančné právo Kurzy

Finančná gramotnosť / ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu

Poskytuje ucelený prehľad pravidiel chrániacich spotrebiteľa na finančnom trhu.