Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Štrajkové právo v podmienkach SR

Seminár je venovaný problematike uplatňovania práva na štrajk podľa právneho poriadku SR: Právna úprava štrajkového práva Ústavný vs. Zákonný štrajk Kolektívne pracovnoprávne spory Konanie pred sprostredkovateľom a konanie pred rozhodcom Prehľad judikatúry o kolektívnych pracovnoprávnych sporoch Variabilný symbol kurzu: Termín kurzu: Kurz je určený najmä pre odborové organizácie a zamestnávateľov. Lektor: JUDr. Vladimír Minčič, PhD. O lektorovi: […]

Kategórie
Kurzy Obchodné právo

Financovanie obchodných spoločností, požitie a delenie ich zdrojov

Cieľom kurzu je priblížiť problematiku financovania spoločností z obchodnoprávneho hľadiska ako aj otázok použitia a delenia zdrojov zo spoločnosti. Predmetom kurzu budú inštitúty základného imania jeho zvýšenia a zníženia, vkladov a zákazu vrátenia vkladov, príplatkovej povinnosti, kapitálových fondov z príspevkov a iné. Cena kurzu: Variabilný symbol webinára: 1040030015 Lektor: JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LLM. O lektorovi: JUDr. Barbora Grambličková, PhD. LL.M. je […]

Kategórie
Kurzy Občianske právo Webináre

Žaloba a trovy konania

Variabilný symbol kurzu: 1040030015 Kurz bude prebiehať ONLINE dňa: 08.02.2022 Lektor: Mgr. Marek Ivančo, PhD. O lektorovi: Prednášajúci je odborným asistentom na Katedre občianskeho práva, ktorý sa v rámci svojho akademického zamerania venuje najmä procesným otázkam civilného práva. V prednášanej oblasti má aj bezprostredné praktické skúsenosti z renomovanej advokátskej kancelárie a k danej téme taktiež publikuje vo vedeckých […]

Kategórie
Kurzy Nezaradené Právo životného prostredia

Práva a povinnosti pri starostlivosti o dreviny

Seminár sa zameriava na právnu úpravu práv a povinnosti v oblasti starostlivosti o dreviny. Predmetom seminára budú:

Kategórie
Kurzy Nezaradené Správne právo

Právna ochrana prírody

Variabilný symbol: 1040030039 Termín kurzu: 10.12.2021 od 14:00 do 18:00 Rozsah a cena kurzu: 4 hodiny, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Pramene právnej úpravy ochrany prírody v podmienkach SR. Sústava orgánov verejnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny. Územná ochrana prírody – jej formy a obmedzenia činností na chránených územiach. Druhová ochrana prírody – chránené […]

Kategórie
Kurzy Nezaradené Správne právo

Základné druhy žalôb v správnom súdnictve

Kurz je zameraný na jednotlivé druhy žalôb a konanie o nich pred správnymi súdmi. Pozornosť sa venuje všeobecnej správnej žalobe, jej špecifikám pri osobitných úpravách, žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy a žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy.

Kategórie
Kurzy Nezaradené Ústavné právo

Vybrané politické práva v teórii a praxi

Cieľom kurzu je poskytnúť tak teoretické ako aj praktické informácie týkajúce sa uplatňovania vybraných politických práv, konkrétne zhromažďovacieho práva, združovacieho práva a volebného práva (práva byť volený).

Kategórie
Kurzy Nezaradené Ústavné právo

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu v aplikačnej praxi

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelené informácie o ústavnej úprave ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov, najmä však informácie o praktickom uplatňovaní ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Kategórie
Kurzy Nezaradené Ústavné právo

Konanie pred Ústavným súdom

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelené informácie o konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Kategórie
Kurzy Nezaradené Ústavné právo

Ako využívať ústavné právo na slobodný prístup k informáciám?

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelené informácie o praktických možnostiach uplatnenia ústavného práva slobodný na prístup k informáciám, a to prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám (tzv. infozákon).