Kategórie
Nezaradené

Nahlasovanie bezpečnostných incidentov

V online prostredí môže dochádzať k rôznym bezpečnostným incidentom, ktoré môžu spôsobiť ujmu rôznym organizáciám Či už zo súkromného alebo verejného sektora. Nahlasovanie bezpečnostných incidentov má aj právnu rovinu, kedy konkrétne subjekty musia nahlasovať bezpečnostné incidenty rôznym entitám, konkrétnym spôsobom a v konkrétnej lehote, a to podľa právneho poriadku SR, ako aj legislatívnych aktoch EÚ.

Home » Webináre » Nahlasovanie bezpečnostných incidentov

Variabilný symbol: 1040030056

Rozsah a cena kurzu:

4 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

V online prostredí môže dochádzať k rôznym bezpečnostným incidentom, ktoré môžu spôsobiť ujmu rôznym organizáciám Či už zo súkromného alebo verejného sektora. Nahlasovanie bezpečnostných incidentov má aj právnu rovinu, kedy konkrétne subjekty musia nahlasovať bezpečnostné incidenty rôznym entitám, konkrétnym spôsobom a v konkrétnej lehote, a to podľa právneho poriadku SR, ako aj legislatívnych aktoch EÚ.

  1. Bezpečnostné incidenty – právny pohľad.
  2. Nahlasovanie bezpečnostných incidentov podľa zákona o KB.
  3. Nahlasovanie bezpečnostných incidentov podľa zákona o ITVS.
  4. Nahlasovanie bezpečnostných incidentov podľa GDPR.
  5. Nahlasovanie bezpečnostných incidentov podľa Nariadenia eIDAS.
  6. Nahlasovanie bezpečnostných incidentov podľa zákona o EK.

Kurz je určený pre:

  • Právnici
  • Široká verejnosť

Lektori:

JUDr. Jozef Andraško, PhD.

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M

O lektoroch:

JUDr. Jozef Andraško, PhD., je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jeho dizertačnej práce bolo Poskytovanie a využívanie elektronických služieb verejnej správy prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Od roku 2017 pôsobí ako odborný asistent na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie predmety ako Úvod do štúdia práva a právna informatika, Počítačové právo a IT Law. Absolvoval študijné pobyty na University of Iceland so zameraním na medzinárodné právo a na Tilburg University so zameraním na právo informačných a komunikačných technológií a právo duševného vlastníctva. V rámci výskumnej práce a publikačnej činnosti sa venuje najmä otázkam eGovernmentu, elektronickej identity, otvorených údajov, informačnej a kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie. Je spoluautorom komentáru k zákonu o kybernetickej bezpečnosti a monografie Právne aspekty otvorených údajov.

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M. pôsobí na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa hlavne na oblasť ochrany súkromia, ochrany osobných údajov, otvorených údajov a regulácie nových technológií vrátane umelej inteligencie. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných vedeckých podujatí a na Právnickej fakulte, Univerzite Komenského v Bratislave vedie kurz Ochrana osobných údajov. Je externým lektorom Justičnej akadémie SR.