Kategórie
Nezaradené

Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch

Seminár je venovaný problematike zákazu diskriminácie a zásade rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch

Kategórie
Nezaradené

Pracovné právo – čo by som mal ako zamestnanec vedieť?

Seminár sa zameriava na základy pracovného práva z pohľadu zamestnanca.

Kategórie
Kurzy Ústavné právo

Základy fungovania Slovenskej republiky ako demokratického štátu

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelený pohľad na fungovanie Slovenskej republiky ako demokratického štátu. Obsahom kurzu bude výklad o priamej i nepriamej forme demokracie.

Kategórie
Kurzy Nezaradené Ústavné právo

Vybrané politické práva v teórii a praxi

Cieľom kurzu je poskytnúť tak teoretické ako aj praktické informácie týkajúce sa uplatňovania vybraných politických práv, konkrétne zhromažďovacieho práva, združovacieho práva a volebného práva (práva byť volený).

Kategórie
Kurzy Nezaradené Ústavné právo

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu v aplikačnej praxi

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelené informácie o ústavnej úprave ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov, najmä však informácie o praktickom uplatňovaní ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Kategórie
Kurzy Nezaradené Ústavné právo

Konanie pred Ústavným súdom

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelené informácie o konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Kategórie
Kurzy Nezaradené Ústavné právo

Ako sa tvoria zákony?

Cieľom kurzu je poskytnúť komplexný prehľad o tvorbe právnych predpisov v SR, predovšetkým o tvorbe zákonov. Obsahom kurzu preto bude predovšetkým legislatívny proces na pôde Národnej rady.

Kategórie
Nezaradené

Duševné vlastníctvo v zmluvách

Cieľom je oboznámiť laickú i odbornú verejnosť so správnou formuláciou doložky o duševnom vlastníctve v rôznych typoch zmlúv. Kurz sa zameria na identifikáciu obsahu doložky, napríklad na určenie či ide o patentové alebo autorské práva a na ich úpravu v zmluve.

Kategórie
Nezaradené

Základy práva duševného vlastníctva pre podnikateľov

Cieľom kurzu je oboznámiť osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť s právami duševného vlastníctva, ktoré môžu využívať alebo porušovať pri svojej činnosti, bez toho aby o tom vedeli.

Kategórie
Kurzy Právo informačných technológií

Základy ochrany osobných údajov II

Kurz Základy ochrany osobných údajov II priamo nadväzuje na prvý diel daného semináru a vysvetľuje ďalšie inštitúty spracúvania osobných údajov v zmysle GDPR.