Kategórie
Kurzy Právo informačných technológií

Úvod do práva informačných a komunikačných technológií

Home » Kurzy » Úvod do práva informačných a komunikačných technológií

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Variabilný symbol kurzu:

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Cieľom kurzu je oboznámiť odbornú, ale aj laickú verejnosť s reguláciou dynamicky sa rozvíjajúceho sa odvetvia práva informačných a komunikačných technológií. Po úvodných vysvetleniach rôznych modalít regulácie vzťahov pri informačných technológiách sa kurz zameriava na všeobecné, ale aj osobitné oblasti práva IT, či už z práva súkromného alebo verejného.

  1. Vzťah práva a nových technológií
  2. Technológie a ľudské práva
  3. Digitálny trh Európskej únie a jeho regulácia
  4. Súkromnoprávne aspekty práva IT (elektronický obchod, zodpovednosť, marketing)
  5. Verejnoprávne aspekty práva IT (kybernetický bezpečnosť, elektronický podpis, autonómne vozidlá)

Kurz je určený pre:

  • Právnici
  • Široká verejnosť

Lektori:

JUDr. Jozef Andraško, PhD.

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M

O lektoroch:

JUDr. Jozef Andraško, PhD., je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jeho dizertačnej práce bolo Poskytovanie a využívanie elektronických služieb verejnej správy prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Od roku 2017 pôsobí ako odborný asistent na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie predmety ako Úvod do štúdia práva a právna informatika, Počítačové právo a IT Law. Absolvoval študijné pobyty na University of Iceland so zameraním na medzinárodné právo a na Tilburg University so zameraním na právo informačných a komunikačných technológií a právo duševného vlastníctva. V rámci výskumnej práce a publikačnej činnosti sa venuje najmä otázkam eGovernmentu, elektronickej identity, otvorených údajov, informačnej a kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie. Je spoluautorom komentáru k zákonu o kybernetickej bezpečnosti a monografie Právne aspekty otvorených údajov.

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M. pôsobí na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa hlavne na oblasť ochrany súkromia, ochrany osobných údajov, otvorených údajov a regulácie nových technológií vrátane umelej inteligencie. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných vedeckých podujatí a na Právnickej fakulte, Univerzite Komenského v Bratislave vedie kurz Ochrana osobných údajov. Je externým lektorom Justičnej akadémie SR.