Kategórie
Kurzy Nezaradené Správne právo

Základné druhy žalôb v správnom súdnictve

Kurz je zameraný na jednotlivé druhy žalôb a konanie o nich pred správnymi súdmi. Pozornosť sa venuje všeobecnej správnej žalobe, jej špecifikám pri osobitných úpravách, žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy a žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy.

Home » Kurzy » Základné druhy žalôb v správnom súdnictve

Termín kurzu: 26.11.2021

Variabilný symbol: 1040030040

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Kurz je zameraný na jednotlivé druhy žalôb a konanie o nich pred správnymi súdmi. Pozornosť sa venuje všeobecnej správnej žalobe, jej špecifikám pri osobitných úpravách, žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy a žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy.

Kurz je určený pre:

  • Právnici

Lektor:

doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

O lektorovi:

Je docentom na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2006 ukončil na tejto fakulte magisterské štúdium v odbore právo a v roku 2009 doktorandské štúdium v odbore správne právo. Téma jeho dizertačnej práce je Správne súdnictvo. V roku 2010 obhájil rigoróznu prácu na tému Účastníci správneho konania. V roku 2015 mu bol udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore 3.4.4 správne právo Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, téma habilitačnej prednášky: Vplyv štátnej správy na fungovanie činnosti verejnej správy, téma habilitačnej práce: Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní. Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje najmä správnemu konaniu a správnemu súdnictvu. Je autorom viacerých vedeckých článkov a jednej monografie. Je spoluautorom viacerých vysokoškolských učebníc a dvoch komentárov. Od roku 2006 pôsobí ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Čakvári, Matkovčík, Vačok a partneri v Bratislave. V roku 2010 zložil advokátske skúšky s vyznamenaním. V minulosti pôsobil aj na iných vysokých školách. Je členom dvoch rozkladových komisií a Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.