Kategórie
Kurzy Nezaradené Správne právo

Základné druhy žalôb v správnom súdnictve

Kurz je zameraný na jednotlivé druhy žalôb a konanie o nich pred správnymi súdmi. Pozornosť sa venuje všeobecnej správnej žalobe, jej špecifikám pri osobitných úpravách, žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy a žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy.

Home » Kurzy » Základné druhy žalôb v správnom súdnictve

Termín kurzu:
– termín je možné určiť po individuálnej dohode

Cena kurzu:
99,- € bez DPH

Variabilný symbol:
1040030040

Rozsah kurzu:
4 hodiny

Kurz je určený pre:

  • právnici

Obsah kurzu:

Kurz je zameraný na jednotlivé druhy žalôb a konanie o nich pred správnymi súdmi. Pozornosť sa venuje všeobecnej správnej žalobe, jej špecifikám pri osobitných úpravách, žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy a žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy.

Lektor:
prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

O lektorovi:

Prednášajúci je profesorom na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave V roku 2006 ukončil na tejto fakulte magisterské štúdium v odbore právo a v roku 2009 doktorandské štúdium v odbore správne právo. Téma jeho dizertačnej práce je Správne súdnictvo. V roku 2010 obhájil rigoróznu prácu na tému Účastníci správneho konania. V roku 2015 mu bol udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore 3.4.4 správne právo Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, téma habilitačnej prednášky: Vplyv štátnej správy na fungovanie činnosti verejnej správy, téma habilitačnej práce: Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní. V roku 2021 bol menovaný za profesora v odbore správne právo. Téma jeho inauguračnej prednášky pred vedeckou radou Právnickej fakulty Univerzity Komenského bola Uplatňovanie kasačného princípu pri preskúmavaní rozhodnutí správnych orgánov. Téma inauguračnej prednášky pred Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave bola Súčasnosť a perspektívy správneho súdnictva.

Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje najmä správnemu konaniu a správnemu súdnictvu. Je autorom viacerých vedeckých článkov a jednej monografie. Je spoluautorom viacerých vysokoškolských učebníc a komentárov. V minulosti pôsobil ako advokátsky koncipient. V roku 2010 zložil advokátske skúšky s vyznamenaním. V minulosti pôsobil aj na iných vysokých školách. Bol členom dvoch rozkladových komisií a Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Od júla 2021 je sudcom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.