Kategórie
Nezaradené

Drogové trestné činy

Home » Webináre » Drogové trestné činy

Variabilný symbol: 1040030065

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

  1. Pojem droga, alkohol, omamné a psychotropné látky.
  2. Drogové trestné činy, držanie drog, obchodovanie s drogami, súvisiace pojmy.
  3. Rozdiel v trestnom postihu pri konzumentoch drog a díleroch drog, držanie drog pre vlastnú potrebu.
  4. Ďalšie trestné činy súvisiace s omamnými látkami, trestné činy spojené s požitím drog, alkoholu a omamných látok, najmä súvisiace s vedením motorových vozidiel – ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky a vykonávaním zamestnaní, kde je požitie alkoholu alebo omamných látok nebezpečné pre život a zdravie.
  5. Judikatúra vo veciach drog a alkoholu.

Kurz je určený pre:

  • Právnici

Lektor:

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

O lektorovi:

Prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. pôsobí na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na funkčnom mieste profesorky. Od počiatku svojho pôsobenia na akademickej pôde, od roku 1995, kedy nastúpila na interné doktorandské štúdium na katedru trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. sa venuje trestnému právu a v minulosti aj kriminológii a iným výberovým predmetom, ktoré súvisia s trestným právom. V rámci svojho pôsobenia sa zúčastnila viacerých študijných pobytov v zahraničí. V oblasti vedeckých a pedagogických výsledkov pravidelne publikuje v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, zúčastňuje sa medzinárodných vedeckých konferencií doma i v zahraničí. Podieľa sa i na recenzovaní rôznych diel, vrátane monografií. Svoje poznatky premietla i do tvorby študijných materiálov vo forme učebných textov a  komentárov z trestného práva hmotného – všeobecná a osobitná časť. Za svoje vedecké i pedagogické aktivity bola niekoľkokrát ocenená na univerzitnej i fakultnej úrovni. Okrem toho sa aktívne angažuje pri tvorbe a vedení projektov VEGA a APVV.

Prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. absolvoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2016 pôsobí ako profesor na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval viaceré študijné pobyty, a to na Max Planck Institute vo Freiburgu (2014, 2015, 2017), na University of Scranton v Pensylvánii USA (2015), University of Salzburg (2016), Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (2011, 2016), Právnickej fakulte Comillas Universidad Pontificia v Madride (2018). Je aktívnym účastníkom svetových kriminologických kongresov (Mexiko 2014, India 2016, Katar 2019), európskych kriminologických kongresov (Česko 2014,  Portugalsko 2015,  Wales 2017, Belgicko 2019) a Cross-border Crime Colloquium (Belgicko 2009, Holandsko 2011, Veľká Británia 2012, Česko 2015, Veľká Británia 2016, Slovensko 2017 – spoluorganizátor).  V minulosti bol členom komisie pre trestné právo hmotné, členom pracovnej skupiny k zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a vedúcim projektu APVV pod názvom „Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov v podmienkach Slovenskej republiky“. V súčasnosti je prodekanom pre vedu a rozvoj, členom Vedeckej rady Právnickej fakultyUniverzity Komenského v Bratislave a Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Zároveň je členom pracovnej skupiny pre trestné právo v Slovenskej advokátskej komore a  členom pracovnej skupiny pre zefektívnenie elektronického systému monitorovania osôb (ESMO) na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.