Kategórie
Nezaradené

Hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Home » Kurzy » Hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Termín kurzu: 9.8.2021 o 15:00 hod.

Variabilný symbol: 1040030066

Rozsah a cena kurzu:

4 hodiny, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

 1. Hmotnoprávne a procesnoprávne ustanovenia zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb 
 2. Aké fyzické osoby môžu spôsobiť trestnú zodpovednosť osoby právnickej? 
 3. Ktoré právnické osoby sú trestne zodpovedné? 
 4. Ako je to s trestnou zodpovednosťou týchto fyzických osôb? Je potrestaná iba právnická osoba? 
 5. Čo to je Compliance program zameraný na trestné právo?  
 6. Možné postavenia PO v trestnom konaní (zúčastnená osoba, obvinený, poškodený, osoba povinná na súčinnosť) 
 7. Trestanie právnických osôb 
 8. Postup pri podozrení na páchanie trestného činu v rámci PO, komunikácia s orgánmi činnými v trestnom konaní 
 9. Postavenie PO ako poškodeného v trestnom konaní, uplatnenie náhrady škody 
 10. Postavenie PO ako zúčastnenej osoby (obvineného), možnosti obrany v trestnom konaní 
 11. Zaisťovacie úkony vo vzťahu k právnickým osobám a ich zákonné limity 
 12. Opravné prostriedky v trestnom konaní a mimo neho proti rozhodnutiam v trestnom konaní s negatívnym dopadom na PO. 

Kurz je určený pre:

 • Právnici

Lektor:

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

JUDr. Jakub Ľorko, PhD.

O lektoroch:

JUDr. Jakub Ľorko (1990) absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2014 a ďalej pokračoval na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky ako interný doktorand, kde v roku 2017 obhájil dizertačnú prácu na tému „Hmotnoprávne aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb“. V súčasnosti pôsobí na danej katedre na pozícii odborný asistent. Vo svojej odbornej činnosti sa orientuje najmä na trestné právo hmotné, kriminológiu, penológiu a právne kliniky. Od roku 2016 pracuje na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže v rámci aplikovaného penologického výskumu, kde sa momentálne podieľa ako riešiteľ na realizácii národného projektu Šanca na návrat, prioritne zameraného na resocializáciu odsúdených páchateľov v rámci penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti.

Prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. absolvoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2016 pôsobí ako profesor na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval viaceré študijné pobyty, a to na Max Planck Institute vo Freiburgu (2014, 2015, 2017), na University of Scranton v Pensylvánii USA (2015), University of Salzburg (2016), Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (2011, 2016), Právnickej fakulte Comillas Universidad Pontificia v Madride (2018). Je aktívnym účastníkom svetových kriminologických kongresov (Mexiko 2014, India 2016, Katar 2019), európskych kriminologických kongresov (Česko 2014,  Portugalsko 2015,  Wales 2017, Belgicko 2019) a Cross-border Crime Colloquium (Belgicko 2009, Holandsko 2011, Veľká Británia 2012, Česko 2015, Veľká Británia 2016, Slovensko 2017 – spoluorganizátor).  V minulosti bol členom komisie pre trestné právo hmotné, členom pracovnej skupiny k zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a vedúcim projektu APVV pod názvom „Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov v podmienkach Slovenskej republiky“. V súčasnosti je prodekanom pre vedu a rozvoj, členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Zároveň je členom pracovnej skupiny pre trestné právo v Slovenskej advokátskej komore a  členom pracovnej skupiny pre zefektívnenie elektronického systému monitorovania osôb (ESMO) na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.