Kategórie
Nezaradené

Daňové trestné činy a ekonomická kriminalita

Variabilný symbol: 1040030069 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Daňové trestné činy. Vybrané majetkové trestné činy (s dôrazom na podvod a jednotlivé druhy podvodného konania, konkurzné a vyrovnacie konanie, vzťahy medzi dlžníkom a veriteľom, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a iné konania v spôsobujúce škodu iným podnikateľským subjektom). Vybrané hospodárske trestné činy (s dôrazom na […]

Kategórie
Nezaradené

Vybrané aplikačné súvislosti právnej úpravy zrušenia a likvidácie obchodných spoločností, účinnej od 01.10. 2020

Cieľom kurzu je analýza kruciálnych zmien v procese zrušenia a likvidácie obchodných spoločností vo svetle novely Obchodného zákonníka zákona č. 390/2019 Z.z.

Kategórie
Nezaradené

Obchodnoprávne záväzky a správa a riadenie obchodných spoločností v čase krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19

Cieľom kurzu je zamerať sa na výzvy a otázky vznikajúce podnikateľom v obchodnoprávnych záväzkoch ako aj v oblasti správy a riadenia obchodných spoločností v čase krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19.

Kategórie
Nezaradené

Start-up spoločnosti

Cieľom kurzu je priblížiť problematiku start-up spoločností.

Kategórie
Nezaradené

Dohody medzi spoločníkmi a akcionármi (nielen) v start-up spoločnostiach

Variabilný symbol: 1040030073 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Dohody medzi spoločníkmi a akcionármi definujú základné podmienky ich vzájomného spolupôsobenia s ohľadom na start-up spoločnosť, a teda určujú za akých podmienok sú tieto entity ochotné spolupracovať zohľadňujúc svoje  špecifické záujmy. Dohody medzi spoločníkmi a akcionármi nastavujú ich vzájomné vzťahy cez definovanie a […]

Kategórie
Nezaradené

Spoločnosť v kríze – nový inštitút obchodného práva

Variabilný symbol: 1040030074 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Oboznámiť účastníkov kurzu s problematikou tzv. spoločnosti v kríze, ktorá ako inštitút bola do právneho poriadku SR zavedená zákonom č. 87/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým […]

Kategórie
Nezaradené

Osobný bankrot

Variabilný symbol: 1040030075 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Od začiatku marca 2017 priniesla novelizovaná právna úprava konkurzu a reštrukturalizácie novú reguláciu „osobného bankrotu“. Osobný bankrot predstavuje proces zbavenia sa dlhov fyzickej osoby nepodnikateľa alebo fyzickej osoby podnikateľa. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov kurzu so základnými pojmami osobného bankrotu, […]

Kategórie
Nezaradené

Zneužívanie práva v oblasti dane z príjmov z pohľadu právnej úpravy v SR, európskeho daňového práva a mnohostranného zmluvného nástroja podľa návrhu OECD

Poskytnúť ucelený prehľad poznatkov o koncepte zneužitia práva v daňovom prostredí.

Kategórie
Finančné právo Kurzy

Výkladové princípy v daňovom práve

Poskytnúť ucelený prehľad princípov uplatňovaných pri výklade daňovo-právnych noriem.

Kategórie
Nezaradené

Verejné listiny a ich použitie v zahraničí

Termín kurzu: 16.6.2021 o 13:00 hod. Variabilný symbol: 1040030078 Rozsah a cena kurzu: 4 hodiny, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Voľný pohyb verejných listín v EÚ. Apostil. Konzulárna superlegalizácia. Aktuálna prax SR. Kurz je určený pre: Široká verejnosť Právnici Lektor: doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. O lektorovi: Prednášal na viacerých slovenských univerzitách. Vo svojej činnosti […]