Kategórie
Nezaradené

Daňové trestné činy a ekonomická kriminalita

Home » Kurzy » Daňové trestné činy a ekonomická kriminalita

Variabilný symbol: 1040030069

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

  1. Daňové trestné činy.
  2. Vybrané majetkové trestné činy (s dôrazom na podvod a jednotlivé druhy podvodného konania, konkurzné a vyrovnacie konanie, vzťahy medzi dlžníkom a veriteľom, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a iné konania v spôsobujúce škodu iným podnikateľským subjektom).
  3. Vybrané hospodárske trestné činy (s dôrazom na trestné činy súvisiace s účtovníctvom, verejným obstarávaním a inými konaniami porušujúcimi pravidlá hospodárskej súťaže a poškodzujúce štát alebo spotrebiteľa).
  4. Účinná ľútosť ako dôvod zániku trestnosti pri daňových a ekonomických trestných činoch.
  5. Judikatúra vo veciach daní a ekonomickej kriminality.

Kurz je určený pre:

Lektor:

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

O lektorovi: