Kategórie
Nezaradené

Dohody medzi spoločníkmi a akcionármi (nielen) v start-up spoločnostiach

Home » Kurzy » Dohody medzi spoločníkmi a akcionármi (nielen) v start-up spoločnostiach

Variabilný symbol: 1040030073

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Dohody medzi spoločníkmi a akcionármi definujú základné podmienky ich vzájomného spolupôsobenia s ohľadom na start-up spoločnosť, a teda určujú za akých podmienok sú tieto entity ochotné spolupracovať zohľadňujúc svoje  špecifické záujmy. Dohody medzi spoločníkmi a akcionármi nastavujú ich vzájomné vzťahy cez definovanie a špecifikovanie práv a povinností (mimo tých zákonných), ako aj obmedzovanie a vylučovanie niektorých práv, tak aby bola dosiahnutá koexistencia týchto rôznorodých entít, podieľajúcich sa na novovznikajúcej spoločnosti (start-up). Cieľom kurzu je priblížiť otázky vnútornej správy, riadenia a kontroly v start-up spoločnostiach. Osobitná pozornosť bude venovaná rozdielnym záujmom aktérov v rámci start-up spoločností vyúsťujúcich do špecifických dohôd medzi spoločníkmi a akcionármi

Kurz je určený pre:

Lektor:

JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LLM.

O lektorovi:

JUDr. Barbora Grambličková, PhD. LL.M. je odbornou asistentkou na Katedre obchodného páva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje vzdelanie v odbore právo a medzinárodné obchodné právo získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickej fakulte Helsinskej univerzity vo Fínsku. V roku 2017 absolvovala výskumný pobyt na Central European University v Budapešti na základe Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) a University of California, Berkeley na základe  Fulbright-ovho štipendia. Vo svojom výskume sa venuje právu obchodných spoločností a to osobitne nastaveniu a modifikáciám vnútornej správy a riadenia spoločnosti prostredníctvom koštitučných dokumenotv a dohôd spoločníkov/akcionárov.