Kategórie
Nezaradené

Právo a otvorené údaje

Nové technológie nenávratne pozmenili charakter tradičného spôsobu uplatňovania práva na slobodný prístup k informáciám. V súčasnej informačnej spoločnosti už informácie, ktoré majú k dispozícii orgány verejnej moci, nie sú len nástrojom kontroly verejnej správy a zvyšovania jej transparentnosti. Predmetné informácie sa stali aktívom, ktoré sa fyzické osoby a právnické osoby snažia využiť aj na podnikateľský účel. S informáciami verejného sektora a jeho špeciálnym druhom, ktorým sú otvorené údaje, vznikajú nové možnosti rozvoja internetových, mobilných a cloudových aplikácií založených na takýchto údajoch.

Kategórie
Kurzy Občianske právo

Aktuálne otázky dedičského práva

Seminár sa zameriava na objasnenie právnej úpravy dedenia na Slovensku. Právna úprava de lege lata je doplnená najmä o aktuálnu judikatúru.

Kategórie
Kurzy Občianske právo

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

Cieľom kurzu je poskytnúť základne odpovede na otázky týkajúce sa vyživovacej povinnosti rodičov k deťom

Kategórie
Kurzy Nezaradené Občianske právo

Vybrané otázky ochrany spotrebiteľa

Seminár sa zameriava na charakteristiku právnej úpravy spotrebiteľského práva na Slovensku v kontexte aktuálneho vývoja v Európskej únii so zohľadnením relevantnej judikatúry.

Kategórie
Kurzy Občianske právo

Opravné prostriedky

Seminár sa zameriava na právnu úpravu opravných prostriedkov. Právna úprava de lege lata je doplnená aj o aktuálnu judikatúru.

Kategórie
Nezaradené

Legálnosť a zákonnosť odpočúvania a súvisiace problémy

Variabilný symbol: 1040030064 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Pojmy odpočúvanie, sledovanie, informačno-technické prostriedky podľa Trestného poriadku, zákona o policajnom zbore a súvisiacich predpisov. Podmienky legálneho odpočúvania podľa Trestného poriadku. Podmienky legálneho odpočúvania podľa iných právnych predpisov, možnosť prepojenia s trestným konaním. Sledovanie osôb a vecí a použitie iných informačno-technických prostriedkov. Ochrana proti nelegálnemu odpočúvaniu, […]

Kategórie
Nezaradené

Drogové trestné činy

Variabilný symbol: 1040030065 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Pojem droga, alkohol, omamné a psychotropné látky. Drogové trestné činy, držanie drog, obchodovanie s drogami, súvisiace pojmy. Rozdiel v trestnom postihu pri konzumentoch drog a díleroch drog, držanie drog pre vlastnú potrebu. Ďalšie trestné činy súvisiace s omamnými látkami, trestné činy spojené s požitím drog, alkoholu […]

Kategórie
Nezaradené

Hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Termín kurzu: 9.8.2021 o 15:00 hod. Variabilný symbol: 1040030066 Rozsah a cena kurzu: 4 hodiny, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Hmotnoprávne a procesnoprávne ustanovenia zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb  Aké fyzické osoby môžu spôsobiť trestnú zodpovednosť osoby právnickej?  Ktoré právnické osoby sú trestne zodpovedné?  Ako je to s trestnou zodpovednosťou týchto fyzických osôb? Je potrestaná iba […]

Kategórie
Nezaradené

Ochrana práv obetí trestných činov

Variabilný symbol: 1040030067 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Kto je poškodený a obeť trestného činu? Všeobecné práva poškodeného (obete) v trestnom konaní. Ako a kedy podať trestné oznámenie? Výsluch poškodeného (obete) a ďalšie zákonné práva poškodeného (obete). Ako prispieť k odsúdeniu páchateľa v trestnom konaní? Právo na náhradu škody v trestnom a civilnom konaní. Ako sa […]

Kategórie
Nezaradené

Ochrana a prevencia pred trestnou činnosťou v súvislosti s výpočtovými technológiami

Variabilný symbol: 1040030068 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Čo je počítačová kriminalita? Druhy trestných činov spojených s počítačom (porušovanie autorského práva, detská pornografia, podvodné konania, ohrozovanie utajovaných skutočností, ohováranie a ďalšie). Zisťovanie a ochrana pred počítačovou kriminalitou. Vyšetrovanie počítačovej kriminality. Judikatúra vo veciach počítačovej kriminality. Kurz je určený pre: Lektor: doc. […]