Kategórie
Nezaradené

Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch

Seminár je venovaný problematike zákazu diskriminácie a zásade rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch

Home » Kurzy » Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch

Variabilný symbol: 1040030043

Rozsah a cena kurzu:

4 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Seminár je venovaný problematike zákazu diskriminácie a zásade rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch.

  1. Zásada rovnakého zaobchádzania v zákonníku práce.
  2. Mobbing, bossing, staffing.
  3. Antidiskriminačné právo.
  4. Výber judikatúry ESD a ESĽP.

Kurz je určený pre:

  • Neprávnici
  • Právnici

Lektor:

Mgr. Denisa Nevická, PhD.

O lektorovi:

Absolvovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty UK. Venuje sa predovšetkým témam predzmluvných vzťahov, pracovného pomeru a zásade rovnakého zaobchádzania.