Kategórie
Nezaradené

Duševné vlastníctvo v zmluvách

Cieľom je oboznámiť laickú i odbornú verejnosť so správnou formuláciou doložky o duševnom vlastníctve v rôznych typoch zmlúv. Kurz sa zameria na identifikáciu obsahu doložky, napríklad na určenie či ide o patentové alebo autorské práva a na ich úpravu v zmluve.

Kategórie
Nezaradené

Základy práva duševného vlastníctva pre podnikateľov

Cieľom kurzu je oboznámiť osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť s právami duševného vlastníctva, ktoré môžu využívať alebo porušovať pri svojej činnosti, bez toho aby o tom vedeli.

Kategórie
Kurzy Nezaradené Právo informačných technológií

Základy ochrany osobných údajov I

Cieľom kurzov Základy ochrany osobných údajov I a Základy ochrany osobných údajov II určených pre verejnosť je na základe praktických príkladov a vysvetlení jednotlivých ustanovení GDPR a judikatúry základy z tejto oblasti pre prácu s osobnými údajmi.

Kategórie
Nezaradené

Cezhraničné prenosy osobných údajov po rozhodnutí SDEÚ Schrems II

Nariadenie GDPR predpisuje špecifické požiadavky na vykonanie cezhraničných prenosov a tento seminár poskytne ucelený prehľad možností na ich vykonanie s osobitným zreteľom na cezhraničné prenosy do USA po rozhodnutí Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II (C-311/18).

Kategórie
Nezaradené

Nahlasovanie bezpečnostných incidentov

V online prostredí môže dochádzať k rôznym bezpečnostným incidentom, ktoré môžu spôsobiť ujmu rôznym organizáciám Či už zo súkromného alebo verejného sektora. Nahlasovanie bezpečnostných incidentov má aj právnu rovinu, kedy konkrétne subjekty musia nahlasovať bezpečnostné incidenty rôznym entitám, konkrétnym spôsobom a v konkrétnej lehote, a to podľa právneho poriadku SR, ako aj legislatívnych aktoch EÚ.

Kategórie
Nezaradené

Právo a otvorené údaje

Nové technológie nenávratne pozmenili charakter tradičného spôsobu uplatňovania práva na slobodný prístup k informáciám. V súčasnej informačnej spoločnosti už informácie, ktoré majú k dispozícii orgány verejnej moci, nie sú len nástrojom kontroly verejnej správy a zvyšovania jej transparentnosti. Predmetné informácie sa stali aktívom, ktoré sa fyzické osoby a právnické osoby snažia využiť aj na podnikateľský účel. S informáciami verejného sektora a jeho špeciálnym druhom, ktorým sú otvorené údaje, vznikajú nové možnosti rozvoja internetových, mobilných a cloudových aplikácií založených na takýchto údajoch.

Kategórie
Kurzy Nezaradené Občianske právo

Vybrané otázky ochrany spotrebiteľa

Seminár sa zameriava na charakteristiku právnej úpravy spotrebiteľského práva na Slovensku v kontexte aktuálneho vývoja v Európskej únii so zohľadnením relevantnej judikatúry.

Kategórie
Nezaradené

Legálnosť a zákonnosť odpočúvania a súvisiace problémy

Variabilný symbol: 1040030064 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Pojmy odpočúvanie, sledovanie, informačno-technické prostriedky podľa Trestného poriadku, zákona o policajnom zbore a súvisiacich predpisov. Podmienky legálneho odpočúvania podľa Trestného poriadku. Podmienky legálneho odpočúvania podľa iných právnych predpisov, možnosť prepojenia s trestným konaním. Sledovanie osôb a vecí a použitie iných informačno-technických prostriedkov. Ochrana proti nelegálnemu odpočúvaniu, […]

Kategórie
Nezaradené

Drogové trestné činy

Variabilný symbol: 1040030065 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Pojem droga, alkohol, omamné a psychotropné látky. Drogové trestné činy, držanie drog, obchodovanie s drogami, súvisiace pojmy. Rozdiel v trestnom postihu pri konzumentoch drog a díleroch drog, držanie drog pre vlastnú potrebu. Ďalšie trestné činy súvisiace s omamnými látkami, trestné činy spojené s požitím drog, alkoholu […]

Kategórie
Nezaradené

Hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Termín kurzu: 9.8.2021 o 15:00 hod. Variabilný symbol: 1040030066 Rozsah a cena kurzu: 4 hodiny, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Hmotnoprávne a procesnoprávne ustanovenia zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb  Aké fyzické osoby môžu spôsobiť trestnú zodpovednosť osoby právnickej?  Ktoré právnické osoby sú trestne zodpovedné?  Ako je to s trestnou zodpovednosťou týchto fyzických osôb? Je potrestaná iba […]