Kategórie
Nezaradené

Osobný bankrot

Variabilný symbol: 1040030075 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Od začiatku marca 2017 priniesla novelizovaná právna úprava konkurzu a reštrukturalizácie novú reguláciu „osobného bankrotu“. Osobný bankrot predstavuje proces zbavenia sa dlhov fyzickej osoby nepodnikateľa alebo fyzickej osoby podnikateľa. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov kurzu so základnými pojmami osobného bankrotu, […]

Kategórie
Nezaradené

Zneužívanie práva v oblasti dane z príjmov z pohľadu právnej úpravy v SR, európskeho daňového práva a mnohostranného zmluvného nástroja podľa návrhu OECD

Poskytnúť ucelený prehľad poznatkov o koncepte zneužitia práva v daňovom prostredí.

Kategórie
Finančné právo Kurzy

Výkladové princípy v daňovom práve

Poskytnúť ucelený prehľad princípov uplatňovaných pri výklade daňovo-právnych noriem.

Kategórie
Nezaradené

Verejné listiny a ich použitie v zahraničí

Termín kurzu: 16.6.2021 o 13:00 hod. Variabilný symbol: 1040030078 Rozsah a cena kurzu: 4 hodiny, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Voľný pohyb verejných listín v EÚ. Apostil. Konzulárna superlegalizácia. Aktuálna prax SR. Kurz je určený pre: Široká verejnosť Právnici Lektor: doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. O lektorovi: Prednášal na viacerých slovenských univerzitách. Vo svojej činnosti […]

Kategórie
Kurzy Medzinárodné právo Nezaradené

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z  12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v praxi

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode. Variabilný symbol: 1040030079 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: 1. Cezhraničné spory a základné otázky medzinárodného civilného procesu 2. medzinárodná právomoc súdov členských štátov 3. možnosti exportu a importu súdnych sporov v rámci EÚ (praktické skúsenosti v rámci súdov […]

Kategórie
Kurzy Teória práva

Právna terminológia a základy práva pre neprávnické profesie

Variabilný symbol: 1040030080 Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Rozsah a cena kurzu: 4 hodiny, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Pojem práva. Právo a neprávne normatívne systémy spoločnosti. Pojem pramene práva vo formálnom a materiálnom zmysle. Pramene práva v SR. Tvorba práva. Právny proces tvorby práva. Kodifikácia, rekodifikácia, novelizácia a jej […]

Kategórie
Nezaradené

Sexuálne obťažovanie

Variabilný symbol: 1040030081 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Druhy sexuálnych trestných činov (znásilnenie, sexuálne násilie a iné). Iné druhy trestných činov podmienené sexuálnou motiváciou (vydieranie, nebezpečné prenasledovanie a iné). Obligatórne znaky skutkových podstát rozhodujúce pre naplnenie trestnosti. Faktory ovplyvňujúce prísnejšie potrestanie páchateľa sexuálneho deliktu. Pomoc obetiam sexuálnej trestnej činnosti, možnosti […]

Kategórie
Nezaradené

Správa, riadenie a kontrola v start-up spoločnostiach

Cieľom kurzu je priblížiť otázky vnútornej správy, riadenia a kontroly v start-up spoločnostiach.

Kategórie
Nezaradené

Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Predmetom kurzu by malo byť oboznámenie sa so základnými princípmi aplikácie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ich pozíciou v slovenskom právnom poriadku, metódami ich výkladu (aj s ozrejmením pozície tzv. modelových zmlúv a komentárov k nim) a relevantnou judikatúrou.

Kategórie
Finančné právo Kurzy

Transferové oceňovanie

Predmetom podujatia by malo byť oboznámenie sa so základnými východiskami aplikácie pravidiel transferového oceňovania (princíp nezávislého vzťahu vo vnútroštátnom práve a v medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia).