Kategórie
Finančné právo Kurzy

Transferové oceňovanie

Predmetom podujatia by malo byť oboznámenie sa so základnými východiskami aplikácie pravidiel transferového oceňovania (princíp nezávislého vzťahu vo vnútroštátnom práve a v medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia).

Home » Kurzy » Transferové oceňovanie

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Variabilný symbol: 1040030084

Rozsah a cena kurzu:

4 hodiny, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Predmetom podujatia by malo byť oboznámenie sa so základnými východiskami aplikácie pravidiel transferového oceňovania (princíp nezávislého vzťahu vo vnútroštátnom práve a v medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia). Pravidlá transferového oceňovania sú špecifické aj v rámci noriem daňového práva s ohľadom na to, že zámerne upúšťajú od nahliadania na určité transakcie, aké v skutočnosti sú, ale konštruujú určitý ideál, s ktorým potom tie skutočné transakcie porovnávajú. Vždy tak ide iba o určitú formu aproximácie a ako opakovane uvádzajú aj metodické materiály publikované OECD, transferové oceňovanie „nie je exaktná veda“. V rámci podujatia by tak mali byť prebraté témy:

  1. Princíp nezávislého vzťahu v zákone o dani z príjmov a medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia .
  2. Procesné špecifiká prieskumu uplatňovania pravidiel transferového oceňovania.
  3. Metodológia uplatňovaná v transferovom oceňovaní.
  4. Rozbor doterajšej judikatúry (najmä) slovenských a českých súdov.

Kurz je určený pre:

  • Daňoví poradcovia
  • Finančná správa
  • Podnikatelia
  • Právnici

Lektor:

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

O lektorovi:

Doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. je docentom na Katedre finančného práva a súčasne advokát pôsobiaci v medzinárodnej advokátskej kancelárii so špecializáciou na daňové právo. V oblasti transferového oceňovania má bezprostredné praktické skúsenosti a k danej téme aj publikuje vo vedeckých časopisoch.