Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Sociálno-poisťovacie právne vzťahy

Obsah kurzu: osobný rozsah sociálneho poistenia vymedzenie pojmov (zamestnanec, zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba, nezaopatrené dieťa) prerušenie poistného vzťahu , vylúčenie povinnosti platiť poistné minimum a maximum vymeriavacích základov podmienky pre poskytovanie dávok nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti, úrazového poistenia Variabilný symbol kurzu: Rozsah a cena kurzu: 6 hodín/ 99,- € cena bez DPH Termín […]

Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Právna úprava vybraných kapitol zo zdravotného práva

  Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol: Rozsah a cena kurzu: 6 hodín Obsah kurzu:Kurz sa venuje niekoľkým vybraným témam z oblasti medicínskeho práva z pohľadu ich právnej úpravy: Postavenie pacientov a zdravotníkov z pohľadu ich práv a povinností; zdravotná dokumentácia; reprodukčné zdravie; transplantácie. Kurz je určený pre: široká verejnosť so záujmom o problematiku […]

Kategórie
Kurzy Občianske právo

Procesnoprávna ochrana subjektov pri rozhodovaní o zásahu do spôsobilosti fyzických osôb na právne úkony a pri prevzatí do ústavu zdravotníckeho zariadenia

  Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol: Rozsah a cena kurzu: 6 hodín/ 99,- € cena bez DPH Obsah kurzu: Cieľom kurzu je analýza základných procesných odlišností a právno-ochranných inštitútovpri prejednávaní a rozhodovaní civilných súdov o obmedzení spôsobilosti fyzických osôb na právne a pri rozhodovaní o prevzatí a držaní fyzických osôb v zdravotníckom zariadení. Uvedené […]

Kategórie
Kurzy Trestné právo

Economic crimes – procedural aspects

   Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol: Rozsah a cena kurzu: 4 hodiny/ 99,- € cena bez DPH Obsah kurzu: Definition of economic crimes Reporting of the crime Pre-trial investigation The praxis of mandatory caution and „not to prosecute“ The praxis „to prosecute“ Case law Kurz je určený […]

Kategórie
Kurzy Trestné právo

Domestic violence – procedural aspects

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol: Rozsah a cena kurzu: 4 hodiny/ 99,- € cena bez DPH Obsah kurzu: Definition of domestic violence Reporting of the crime Pre-trial investigation Accusation Evidence procedure in cases of domestic violence Case law Kurz je určený pre: Lektor: doc. JUDr. Radovan  Blažek, PhD. […]

Kategórie
Finančné právo Kurzy

Finančno-právna regulácia starostlivosti o klienta z pohľadu AML/CFTU

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol: 1040030085 Rozsah a cena kurzu: 2 hodiny/ 79,- € cena bez DPH Obsah kurzu: Poskytnúť ucelený prehľad poznatkov o regulácii starostlivosti o klienta z pohľadu boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, a to tak na európskej, ako aj národnej úrovni. Kurz je určený pre: široká […]

Kategórie
Kurzy Teória práva

Občianske združenia

Termín kurzu: – termín kurzu je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol: Rozsah a cena kurzu: 5 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Obsahom kurzu je poskytnúť ucelené informácie o právnych otázkach občianskych združení v Slovenskej republike. Občianske združenia ako výkon práva slobodne sa združovať a ako prejav občianskej spoločnosti. Založenie a vznik občianskeho združenia. Zrušenie a […]

Kategórie
Kurzy Právo informačných technológií

Úvod do práva kybernetickej bezpečnosti

Termín kurzu: Termín je možné určiť po individuálnej dohode. Variabilný symbol: 1040030054 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Cieľom kurzu je oboznámiť odbornú, ale aj laickú verejnosť s reguláciou kybernetickej bezpečnosti. Po úvodných vysvetleniach z hľadiska technických princípov kybernetickej bezpečnosti budú objasnené interakcie kybernetickej bezpečnosti so základnými ľudskými právami a slobodami. Nasleduje […]

Kategórie
Kurzy Právo informačných technológií

Úvod do práva informačných a komunikačných technológií

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol kurzu: Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Cieľom kurzu je oboznámiť odbornú, ale aj laickú verejnosť s reguláciou dynamicky sa rozvíjajúceho sa odvetvia práva informačných a komunikačných technológií. Po úvodných vysvetleniach rôznych modalít regulácie vzťahov pri informačných technológiách sa […]

Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Štrajkové právo v podmienkach SR

Seminár je venovaný problematike uplatňovania práva na štrajk podľa právneho poriadku SR: Právna úprava štrajkového práva Ústavný vs. Zákonný štrajk Kolektívne pracovnoprávne spory Konanie pred sprostredkovateľom a konanie pred rozhodcom Prehľad judikatúry o kolektívnych pracovnoprávnych sporoch Variabilný symbol kurzu: Rozsah kurzu: 4 hodiny Termín kurzu: termín je možné určiť po individuálnej dohode Kurz je určený najmä pre […]