Kategórie
Nezaradené

Sexuálne obťažovanie

Home » Webináre » Sexuálne obťažovanie

Variabilný symbol: 1040030081

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

  1. Druhy sexuálnych trestných činov (znásilnenie, sexuálne násilie a iné).
  2. Iné druhy trestných činov podmienené sexuálnou motiváciou (vydieranie, nebezpečné prenasledovanie a iné).
  3. Obligatórne znaky skutkových podstát rozhodujúce pre naplnenie trestnosti.
  4. Faktory ovplyvňujúce prísnejšie potrestanie páchateľa sexuálneho deliktu.
  5. Pomoc obetiam sexuálnej trestnej činnosti, možnosti ochrany pred uvedeným konaním.

Kurz je určený pre:

  • Široká verejnosť

Lektor:

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

O lektorovi:

Prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. pôsobí na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na funkčnom mieste profesorky. Od počiatku svojho pôsobenia na akademickej pôde, od roku 1995, kedy nastúpila na interné doktorandské štúdium na katedru trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. sa venuje trestnému právu a v minulosti aj kriminológii a iným výberovým predmetom, ktoré súvisia s trestným právom. V rámci svojho pôsobenia sa zúčastnila viacerých študijných pobytov v zahraničí. V oblasti vedeckých a pedagogických výsledkov pravidelne publikuje v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, zúčastňuje sa medzinárodných vedeckých konferencií doma i v zahraničí. Podieľa sa i na recenzovaní rôznych diel, vrátane monografií. Svoje poznatky premietla i do tvorby študijných materiálov vo forme učebných textov a  komentárov z trestného práva hmotného – všeobecná a osobitná časť. Za svoje vedecké i pedagogické aktivity bola niekoľkokrát ocenená na univerzitnej i fakultnej úrovni. Okrem toho sa aktívne angažuje pri tvorbe a vedení projektov VEGA a APVV.