Akadémia bezpečnostných štúdií

Názov vzdelávacích inštitúcií:

 • Slovenská informačná služba,
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií,

Názov vzdelávacieho programu:

Akadémia bezpečnostných štúdií

Cena vzdelávacieho programu

2400,- eur s DPH (poplatok je možné uhradiť v celosti pred začiatkom vzdelávacieho programu alebo za každý semester po 1200,- eur vždy pred začiatkom semestra)

Celkový rozsah:

120 hodín (dvojsemestrálne štúdium)

Forma vzdelávacieho programu:

prezenčná

Cieľová skupina:

Zamestnanci bezpečnostných a obranných zložiek štátu; zamestnanci verejnej správy a verejných služieb, ktorí sa podieľajú na tvorbe a realizácii bezpečnostnej a obrannej politiky (štátna správa, územná samospráva, záujmová samospráva); stredný a vyšší manažment súkromných spoločností zabezpečujúci ochranu a bezpečnosť informácií a informačných tokov (korporácie, nadnárodné spoločnosti, spoločnosti ochraňujúce duševné, priemyselné a obchodné tajomstvo); stredný a vyšší manažment spoločností poskytujúcich služby v oblasti súkromnej bezpečnosti (detektívi, zamestnanci súkromných bezpečnostných služieb); osoby zamestnané v sektore ochrany a nakladania s informáciami; osoby zamestnané v sektore kybernetickej bezpečnosti, vysokoškolskí študenti študujúci v odboroch zameraných na obranu a bezpečnosť.

Prihláška:

Prihláška uchádzača o vzdelávací program musí obsahovať štruktúrovaný životopis uchádzača vo forme Europass, výpis z registra trestov a motivačný list, v ktorom uchádzač priblíži dôvody, pre ktoré sa rozhodol na vzdelávací program prihlásiť.

Pozn.: Podávanie prihlášok na akademický rok 2023/2024 bude spustené v auguste 2023.

Prijímacie konanie:

Prijímacie konanie bude pozostávať z písomnej časti obsahujúcej testové aj otvorené otázky a z ústneho pohovoru.

Profil absolventa:

Absolvent vzdelávacieho programu je komplexne oboznámený s aspektami obrany a bezpečnosti štátu, informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti. Dokáže sa orientovať v právnych predpisoch regulujúcich bezpečnosť a obranu štátu a dokáže ich aplikovať v praktických prípadoch. Absolvent je zorientovaný v praktickom fungovaní nástrojov informačnej bezpečnosti a dokáže vyhodnocovať základné riziká

Osoby zodpovedné za vzdelávací program:

 • JUDr. Tomáš Rulíšek, PhD., MBA ,Slovenská informačná služba;
 • Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave;
 • Ing. Lukáš Šoltés, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Lektori:

osoby z akademického prostredia oboch fakúlt, osoby pracujúce v bezpečnostných zložkách štátu, vrcholoví odborníci v oblasti bezpečnostného manažmentu a riadenia rizík

Záverečná práca:     

celkový rozsah maximálne 40 normostrán

Záverečná skúška:

písomná časť a ústna časť

Vyučovací jazyk:

slovenský jazyk / anglický jazyk

Stručná osnova predmetu:

 1. Pojem, predmet a metodika bezpečnostných štúdií.
 2. Bezpečnostná politika štátu, jej vnútroštátna a zahraničná dimenzia, bezpečnostné záujmy štátu, bezpečnostné výzvy a hrozby, pojem a druhy, nástroje bezpečnostnej politiky štátu, bezpečnostný systém Slovenskej republiky.
 3. Bezpečnosť ako predmet skúmania v neprávnych vedách a v právnej náuke, súkromná bezpečnosť, teoretické východiská bezpečnostných štúdií,
 4. Ústavnoprávna regulácia bezpečnosti štátov a medzinárodnoprávna regulácia bezpečnosti štátov a medzinárodného spoločenstva.
 5. Administratívnoprávna regulácia bezpečnosti štátu a trestnoprávna regulácia bezpečnosti a obrany štátu.
 6. Policajná správa, Policajný zbor Slovenskej republiky, Interpol, Europol, Frontex, medzinárodná policajná spolupráca.
 7. Správa obrany, Ozbrojené sily Slovenskej republiky, NATO, príprava obyvateľstva na obrannú spoluprácu.
 8. Spravodajská ochrana štátu, národné spravodajstvo, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, kriminálne spravodajstvo.
 9. Správa informácií, bezpečnosť štátu a sloboda informácií, ochrana utajovaných skutočností, Národný bezpečnostný úrad, personálna bezpečnosť, priemyselná bezpečnosť.
 10. Bezpečnosť informačných technológií, bezpečnosť operačných systémov, bezpečnosť v internete.
 11. Forenzná analýza, kódovanie, kryptografia a bezpečnosť vnútorných systémov, bezpečnostná politika informačných systémov, manažment v informačných technológiách.
 12. Manažment informačnej bezpečnosti, penetračné testovanie, princípy bezpečnosti informačných technológií, princípy informačnej bezpečnosti, sieťová bezpečnosť
 13. Aspekty kybernetickej bezpečnosti, kybernetické útoky na kritickú infraštruktúru štátu, Centrum kybernetickej obrany SR, kybernetické spravodajstvo
 14. Aktuálne bezpečnostné výzvy a hrozby, hybridný konflikt a nástroje hybridného zasahovania do vnútornej a vonkajšej bezpečnosti štátov, hrozby kybernetickej bezpečnosti, terorizmus ako fenomén asymetrického konfliktu.

Bližšie informácie:

abs@flaw.uniba.sk